หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ

ต้นแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต ๕
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  จันทร์ทรัพย์ นางบัวกัน  จันทร
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลภัส  สีหะบุตร นางบัวกัน  จันทร
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  สายทอง นางบัวกัน  จันทร
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  จิตจันทร์ นางบัวกัน  จันทร
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงนพภัสสร  สังคะรินทร์ นางบัวกัน  จันทร
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงนริศรา  วรขันธ์ นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงศศิธร  อินระวงศ์ นางสาวทิยาพร  จันทวี
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกวิน  พุ่มจันทร์ นายถาวร  คำนนท์
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภูริตา  อินเสนา นางสาวเกษสุพรรณ  ขันคำ
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
เด็กหญิงลภัส สีหะบุตร
เกิดวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2552 อายุ 9 ปี
บิดาชื่อ สุริยา สีหะบุตร
มารดาชื่อนางอุไร คำภาสอน
กำลังศึกษาอยูชั้น ป.3
ผลงาน ชนะเลิศเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่จากกิจกรรมวรรณกรรมพิจาารณ์ ชั้น ป.1-3

ครูผู้ฝึกสอน
นางบัวกัน จันทร
ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านคอแลน

จะไปแข่งขันในระดับภาคแลระดับประเทศที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บังเอิญ ได้มีโอกาส นำเสนอระบบ EdnetOMS ให้กับท่านสมเกียรติ์ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) อยู่สองสามชั่วโมง ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้อนประวัตินิดหน่อย ท่านสมเกียรติ เคยเป็นศึกษาธิการอำเภอ ที่หนองปรือ และเคยมาศึกษาดูงาน ครั้งตอนผมอยู่กาญจนานุเคราะห์ ซึ่ง ทันตั้งแต่สมัย รมว.ศธ. และเลขา สพฐ. มาด้วย ดังนั้น ท่านจึงเข้าใจได้ง่ายขึน และไม่ต้องท้าวความประวัติงานของผมมากนัก ทีแรกว่า จะให้ท่านดำเนินการทั้งประเทศ เหมือนในรูปที่ส่งแผนที่ประเทศไทยให้ดูก่อนหน้า แต่ท่านบอกเรื่องงบประมาณ จะยุ่งยาก ผมเลยเสนอให้ ทำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นต้นแบบ โดยเน้นไปที่โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งท่านเห็นชอบด้วย ได้เรียกทีมงาน มาโยกงบประมาณ ซึ่งกำลังจะทำโครงการเรื่องสื่ออยู่ มาปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ EdnetOMS แทน เพราะได้ทั้งเรื่องสื่อ และเรื่องการบริหารจัดการ โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. ระดับบนสุด คือ สำนักเทคโนฯ สพฐ.
 2. ลำดับกลางน้ำ คือ สพป.กจ.1 และ
 3. ระดับปลายทาง คือ รร.ขนาดเล็กทุกโรงใน สพป.กจ.1 
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์  เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ ดังนั้น ระบบ smss เป็นระบบที่ท่านเห็นด้วยมาก ที่จะให้ ทุกโรงเรียนได้ใช้
ภาพรวม

   

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

286/3-4 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 0-3451-5727, 0-3451-1209 โทรสาร: 0-3451-1209 เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30,เสาร์ เวลา 08:00-17:30

 ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้ผลิตจำหน่าย กล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สื่อโครงการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริว่า ปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความยากลำบากหลายประการ เป็นต้นว่า นักเรียนมีพื้นฐานค่อนข้างต่ำ ขาดเป้าหมายทางการเรียน มีครูไม่ครบชั้น มีการย้ายครูบ่อย  ครูขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอนไม่พอเพียง ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  นักเรียนอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  คิดคำนวณไม่ได้มีอัตราสูง

0
0
0
s2sdefault

หมวดหมู่รอง

คลิกเพื่อเลือกตามระดับชั้น     

     

     

     

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ร้านบีเอสทีเอ็มเคคอมพิวเตอร์ บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด บริษัทไมโครซีเคียว ดีไซน์ ร้านข้าวฟ่างคอมพิวเตอร์
เส้นสีดีไซด์ งานไอซีที
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
บริษัทไอทีกาญจน์ จำกัด

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ EdNet-Oms

 • 2I-5E
 • I-School
 • E-Net-Oms

2. Ed-Net-Oms

เรื่องราวความเป็นมา ของการทำงานชิ้นนี้ จะทะยอยบอกเล่าไปเรื่อยๆ ตามแต่เวลาจะมีให้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อต้องการให้การศึกษาไทยพัฒนา ค่อยๆ ติดตามกันไป เผื่อได้เข้าใจ และมีความตั้งใจเดียวกัน ในการพัฒนานักเรียนของเราให้เขาเป็นผู้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับโลกปัจจุบัน เตรียมพบกันกับ เบื้องหลังการพัฒนา EdNet-Oms โดยเว็บมาสเตอร์

 1. เรื่องเล่าเร้าพลัง
 2. ความฝันของฉัน
 3. ประวัติการศึกษา
 4. ครั้งเมื่อฉันเป็นครู
 5. ก้าวสู่งานบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 6. เปลี่ยนเป็นผอ.ดีกว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม
 7. กลับบ้านเถิด ข้างหลังเป็นห่วง สู่รั้ว วังตะเคียน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 8. งานเพื่องานสานฝันสู่จุดหมาย
 9. มันต้องเกิด อะไรที่มันต้องเกิด กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 10. การทำงานที่จริงใจ แต่ไม่มีใครเข้าใจ
 11. ผลที่ได้รับทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆ กับทุกที่ที่เราได้ทำ
 12. ประวัติและผลงาน

     ประมวลคำสั่งการเป็นคณะกรรมการ ผลงานที่ได้รับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บมาสเตอร์

ลำดับที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ระดับ แหล่งข้อมูล
1 23 สิงหาคม 2560 การอบรมขยายผลระบบบริหารสถานศึกษาต้นแบบ EdNet-Oms สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2 12 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3 13 กันยายน 2560 การขยายผล ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ภาค  
4 11-12-13 ตุลาคม 2560 การอบรมการทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด  
5 5 เมษายน 2561 การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 จังหวัด