หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 (กสศ.)

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อบ.5 ได้นัดหมายนักเรียนและผู้ปกครองมารับทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ในสถานการณ์ COVID-19 (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 19 ทุน ๆ ละ 800 บาท วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.

โรงเรียนเก่าบ้านเกิด

เพลง 100 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนบ้านคอแลน

วีดิทัศน์งานเกษียณครูโรงเรียนบ้านคอแลน 63

Super_Ball

จามจุรีเกมส์ 2020 กีฬานักเรียนกลุามเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ปี 2563

โดย นายทรงพล สลับศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคอแลน

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครู 16 คน บุคลากรทางการศึกษา 4 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 269 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการอบรมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาโรงเรียนบ้านคอแลนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะทดลองการจัดการศึกษาทางไกล ระยะการจัดการเรียนการสอน และระยะการทดสอบ/การศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 รูปแบบการจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวและบริหารจัดการใน ความปรกติใหม่ (New Normal) ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

Continue Reading
Notice: Undefined variable: image in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านคอแลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ อนุบาล ๒ ชระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อความชัดเจนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้กำหนดรายละเอียดการรับสมัครดังป้ายรับสมัครต่อไปนี้ออกแบบโดย :: นายทรงพล สลับศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคอแลน

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ตามที่โรงเรียนบ้านคอแลนได้มีโครงการสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตอันเป็นกุศลให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างมาแล้ว ทางโรงเรียนบ้านคอแลนได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้มีการขอระดมทุนตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จึงขอนำเสนอข้อมูลช่องทางการบริจาคและ รายชื่อผู้บริจาค ตามข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้

ช่องทางการบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

รายชื่อผู้บริจาคก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โรงเรียนบ้านคอแลน

ที่ ชื่อ  - สกุล จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
ผอ.ทรงศักดิ์  พรหมธิดา ๑๐,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2564
นายประพันธ์+ นางเดือนเพ็ญ  ดาบุตร ๑๐,๐๐๐  
นายทองคำ  ตรีรัตน์ ๑,๐๐๐  
นางชิชญา  นามเรืองศรี ๑,๐๐๐  
นางทิพย์ติญาพร  นรสิงห์ ๑,๒๐๐  
นางธนพร  สัมมาวงศ์ ๑,๐๐๐  
นายสุพรรณ์ / นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง ๑,๐๐๐  
นางนภาพร  ตรีรัตน์ ๑,๐๐๐  
นางสาวสุนันทา   ป้องสีดา ๑,๐๐๐  
๑๐ นายอดุลย์ หัสระษา ๑,๐๐๐  
๑๑ นายอธิราช  ดำริห์ ๑,๐๐๐  
๑๒ นางปาจรี  จันทร์สุข ๑,๐๐๐  
๑๓ นางสาวจริยา ทองสวัสดิ์   ๕๐๐  
๑๔ นางสาวศศิธร  แป้นทอง ๕๐๐  
๑๕ นางสาวณภัทร  หอมชื่น ๕๐๐  
๑๖ นายทรงพล  สลับศรี ๕๐๐  
๑๗ นายจงรัก  สุดชัย ๕๐๐  
๑๘ นางสาวกมลกานต์   สุภาวงษ์ ๕๐๐  
๑๙ นางรุ่งนิกาญ  จันทร์อร่าม ๒๐๐  
๒๐ นางสาวทิยาพร  จันทวี ๕๐๐  
๒๑ นายธงชัย  พรานไพร ๕๐๐  
๒๒ นายสฤษดิ์  สลับศรี ๑,๐๐๐  
๒๓ นายสุพงศ์​/นางวิลาวรรณ​   ผาสุข​     ๒,๐๐๐  
๒๔ นักเรียน ม.๓  รุ่นที่  ๒๖ ๑,๕๐๐  
๒๕ ผอ.อรุณ  บุญวรรณ ๒๐๐  
๒๖ นางราตรี  บั้งทอง ๑๐๐  
๒๗ ร.ท.เพียร  บุดดาโจม ๙๙๙  
๒๘ นายวีรวัฒน์ – นางจิฬาพร  สินสิมหา ๑,๐๐๐  
๒๙ นายศุภกิตติ์ + นางสวัสดิ์  ทองเรียง ๓๐๐  
๓๐ นายไมล์  ประสานทอง ๕๐๐  
๓๑ ผอ.จีรวัฒน์  สิงห์ทอง ๑๐๐  
๓๒ ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาลูกวชิรา ๓,๐๐๐  
๓๓ ผอ.ระพีพัฒน์  ภามาศ ๑,๐๐๐  
๓๔ ผอ.ชวัลชัย + นางสุภาณี  สิงห์ธีร์ ๑,๐๐๐  
๓๕ ผอ.อัจฉรา  วรัยศรี ๓๐๐  
๓๖ ผอ.สุรินทร์  อินทะวงศ์ ๓๐๙  
๓๗ คุณครูบัลชิต  สุพรม ๒๑๕  
๓๘ คุณครูวนิดา  ชูรา ๑๙๙  
 ๓๙ ผอ.ปฏิคม/คุณครูศิริพรรณ  พงษ์บริบูรณ์  ๑,๐๐๐   
๔๐ ผอ.เทิดศักดิ์/คุณครูจิรวรรณ บุญรินทร์ ๑,๐๐๐ 14 มกราคม 2564
๔๑ น.ส.พรชนก สมพร ๑๙๙  
๔๒ นายพงษ์พิภัทร ไชยเสนหาญ ๕๐๐  15 มกราคม 2564
๔๓ นายประเสริฐศิลป์  ปราบพล ๕๐๐ 16 มกราคม 2564
๔๔ นายทองพูล วงศ์สุธา ๑,๐๐๐  
๔๕ นางโกษีย์  วงศ์สุธา ๑,๐๐๐  
๔๖ คุณลำไย  ขำตา ๑,๐๐๐ 23 มกราคม 2564
๔๗ คุณศรีไพร  เสตรา ๙๙ 12 มกราคม 2564
๔๘ น.ส.เกษฎาภรณ์  บุญคำ ๙๙ 12 มกราคม 2564
๔๙ น.ส.สุปราณี  สิมพันธ์ ๙๙ 12 มกราคม 2564
๕๐ ผอ.คณิต  เชื้อประทุม ๑,๐๐๐ 27 มกราคม 2564
๕๑ นายสมศักดิ์  ปริบาล ๕,๐๐๐  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
๕๒ นายสงวน  พรหมวงศ์ ๑,๐๐๐ กรรมการสถานศึกษา
๕๓ นายปวีณ์กร  นิตใธสง ๒๕๐  
๕๔ น.ส.กิจการ  ทองหล่อ ๒๕๐  
๕๕ ผอ.ยุทธพงศ์  วิโรจน์อุไรเรือง ๑,๐๐๐ 28 ม.ค. 2564
๕๖ นางนงค์ลักษณ์  พรหมธิดา ๕๐๐ 30 มกราคม 2564
๕๗ คุณครูทิพยาภา  โมนะชาติ ๑,๐๐๐ 31 มกราคม 2564
๕๘ ผอ.เอกภพ เปรยรัตน์ ๕๙๙ 1 ก.พ. 2564
๕๙ ผอ.ชาญชัย  คำเครื่อง ๔๙๙ 1 ก.พ. 2564
๖๐ อ.ประจวบ/อ.บัวกัน  จันทร  ๒,๐๐๐ 2 ก.พ. 2564
๖๑ ผอ.ปาริฉัตร บุดดีสิงห์ ๑,๐๐๐ 16 ก.พ. 2564
๖๒ คุณครูสุจิตรา พรานไพร(ด.ญ.อันติกา บุตรสุทธิ์) ๓๐๐ 17 ก.พ. 2564
๖๓ คุณวิลาวรรณ์ ศรีพรม (ร้านอุดมผล) ๕๐๐  
๖๔ นายบุญตา นนท์ศิริ  ๕๑๐ 22 ก.พ. 2564
๖๕ คุณครูถาวร  คำนนท์ ๓,๐๐๐ 26 ก.พ. 2564
 ๖๖ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านคอแลน ๗,๙๒๔ 5 มี.ค. 2564
๖๗ นางนิตยา  ศรีหาวงษ์ ๕๙๙ 17 มีนาคม 2564
๖๘ นายศักศรี  คำมา  ๕๐๐ 19 มีนาคม 2564
๖๙ นายปัญญา ถ้ำหิน (ผอ.รร.บ้านหนองบัว) ๕๐๐ 24 มีนาคม 2564

 0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคอแลน (28 ธ.ค. 2563)

Read More

นายชาติกิตติ ชินาภาษ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพป.อบ.5 (ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ปีการศึกษา 2563 (28 ธ.ค. 2563)

Read More Button

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน และคณะครูได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในการารแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายในฐานะเจ้าภาพกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2563 (21-28 ธันวาคม 2563)

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้เป็นวิทยากรการอบรมวิจัยในชั้นเรียน โดยมีเครือข่ายการวิจัย จากโรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองม่วง โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านคอแลน วันที่ 14 ตุลาคม 2563

Read More DE; ?>

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคอแลน ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (25 ธันวาคม 2563)

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2563 และได้ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น (25 ธันวาคม 2563)

Read More