หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านคอแลน รับหน้าที่เป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้น ป.6 ในกลุ่มคอแลน ทั้งหมด 10 โรงเรียน วันที่ 10 ก.พ. 2567 ส่วนนักเรียนชั้น ม.3 สอบที่โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 วันที่ 11 ก.พ. 2567

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::

khurusapha

Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::

khurusapha

Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

khurusapha

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีข้าราชการครู 12 คน บุคลากรทางการศึกษา 6 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 263 คน

Continue Reading

นโยบาย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ กำหนดนโยบาย ปีการศึกษา 2566 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด คือ "ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างสรรค์ สร้างสุข"

Continue Reading
Notice: Undefined variable: image in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

จากการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนบ้านคอแลน ได้รับ 3 รางวัล  ได้แก่

1️⃣ ชนะเลิศเหรียญทอง🏆โรงเรียนจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดีเด่น
2️⃣ เหรียญทอง 🏅โรงเรียนที่มีระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ดีเด่น
3️⃣ เหรียญทอง 🏅ครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น นางธนพร สัมมาวงศ์ (ครูชำนาญการพิเศษ)


0
0
0
s2sdefault

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1/2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วม PLC กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1/2566 ผอ.รร.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กิจกรรม PLC

Read More Button

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1/2566 ผอ.รร. ให้ความรู้และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน PLC ในปีการศึกษา 2566

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1/2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วม PLC กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More DE; ?>

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้ความรู้กระบวนการสร้างบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) : Plan-Do-See

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับปฐมวัย

Read More