หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

ประกาศปิด-เปิดภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านคอแลน เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี

กรมวิชาการเกษตร

KHOLAEN Supervision Model

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อบ.5

วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ช่อง ONE31

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2564 มีข้าราชการครู 15 คน บุคลากรทางการศึกษา 4 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 288 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

เริ่มต้นปีเสือทอง พ.ศ.2565 ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ศบค.จังหวัดอุบลราชธานี และ สพป.อบ.5 ซึ่งประกาศออมาในช่วงวันหยุดปีใหม่ โรงเรียนบ้านคอแลน ได้ตอบสนองนโยบายจากต้นสังกัดและหน่วยงานที่ดูแลโรคระบาดในพื้นที่ โดยได้ออกประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากแบบนั่งเรียนในชั้นเรียน (On-site) เป็นแบบผสมผสาน (Blended) ได้แก่ แบบแจกใบงาน ใบความรู้ (On-hand) แบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน (Online) และแบบวิดีโอผ่านยูทูปที่ดูย้อนหลังได้ (On-demand) เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2565 อยากเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า ในห้วงเวลา 2 สัปดาห์นี้ การเรียนของนักเรียนยังดำเนินต่อไป เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกำกับดูแลการเรียนรู้ของบุตรหลาน ท่านสามารถเป็นครูพ่อ ครูแม่ หรือครูลุงป้า ตามบทบาทของท่าน ร่วมกับครูที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นลูกหลานของเราได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ติดต่อประสานงานกับครูประจำชั้น/ประจำวิชาอย่างใกล้ชิด ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดูแลการศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ เราจะก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกันครับ (5 มกราคม 2565)

Continue Reading
Notice: Undefined variable: image in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยกรปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับอนุบาล 2

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ม.3

Read More Button

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.1

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.5

Read More DE; ?>

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ม.2

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.2

Read More