หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ

ต้นแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

         เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยู่ในสภาวะของการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในระลอกที่สอง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคออกมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  โดยได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จึงได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรมของโรงเรียนเพื่อเปิดภาคเรียนใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และกำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งประเมินตนเองในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค มิติที่ 2 การเรียนรู้  มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มิติที่ 5 นโยบาย และ มิติที่ 6 การบริหารการเงิน ซึ่งโรงเรียนบ้านคอแลนได้ประเมินตนเองและผ่านการประเมินทั้งหมด 44 ข้อ (สีเขียว) เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (โรงเรียนกลุ่มที่ 3 หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 คนต่อห้อง สำหรับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส หรือจำนวนนักเรียนมากว่า 25 คนต่อห้อง สำหรับระดับมัธยมศึกษา) ดังต่อไปนี้

***info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กิจกรรม "Big Cleaning Day"
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคอแลนขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม โดยใช้ชื่อกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้
2. ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส
3. ติดตั้งที่ล้างมือและสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด
4. กวาดขยะ ใบไม้ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน
5. จัดโต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงอาหาร โดยเว้นระยะห่างตามที่ทางราชการกำหนด
6. กิจกรรมอื่น ๆ

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) แก่นักเรียน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ./EEF – Equitable Education Fund) จำนวน 31 ทุน โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุน ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง ร่วมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้ภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สรุปการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ VDO Conference การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  วันที่  20 พฤษภาคม 2563  

โดย นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มี
3 รูปแบบ ได้แก่

 1. On Site (ออนไซต์) คือ การเรียนการสอนปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยตามประกาศของ ศบค. จังหวัด (ยกเว้น โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง และ โรงเรียนที่เปิดเรียนแล้วมีนักเรียนติดเชื้อ ต้องมีการเรียนทั้ง On-Air และ Online)
 2. On Air (ออนแอร์) คือ การเรียนผ่านระบบดาวเทียม ช่อง DLTV และดิจิตอลทีวี
 3. Online (ออนไลน์) คือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแล็บท็อป) แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

 ช่องทางการรับชมช่องการศึกษาทางไกล มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ  ได้แก่

 1. ระบบ On Air (ออน แอร์) ใช้ระบบกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-Band (จานโปร่ง) และ KU-Band (จานทึบ) โดยส่งสัญญาณภาพความชัดสูง (HD : High Definition) ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้สาย HDMI ดังนั้น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) รุ่นเก่า จะไม่มีช่องต่อสาย HDMI  จึงทำให้ไม่สามารถรับชมได้ ทำให้ผู้ปกครองหลายคนต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นที่มีช่องต่อสาย HDMI ได้ และ ผ่าน ดิจิตอลทีวี ช่อง 37-51
 2. ระบบออนไลน์ (Online) ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ (PC) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Laptop) ใช้แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) โดยระบบที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ มีดังนี้
  2.1 เว็บไซต์การศึกษาทางไกล https://www.dltv.ac.th/
  2.2 DEEP (Digital Education Excellence Platform) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.deep.go.th
  2.3 แอพพลิเคชัน (Application) DLTV ทางสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  2.4 Youtube ช่อง DLTV Channel 1-15 โดยเข้าเว็บไซต์ www.youtube.com เช่น หากต้องการเข้าเรียน ชั้น ป.1 ก็ค้นโดยใช้ข้อความ  “dltv channel 1-15” จะใช้ URL ดังตัวอย่าง https://www.youtube.com/results?search_query=dltv+channel+10
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2562 และได้มีการนำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลียในระดับเขตพื้นที่ (สพป.อบ.5) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และระดับประเทศ เป็นภาพรวมในระดับโรงเรียน หากประสงค์จะตรวจสอบรายบุคคลสามารถเข้าไปดูผลการทดสอบได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) เพื่อดูผลสอบของตัวเองได้


0
0
0
s2sdefault

หมวดหมู่รอง

คลิกเพื่อเลือกตามระดับชั้น     

     

     

     

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ร้านบีเอสทีเอ็มเคคอมพิวเตอร์ บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด บริษัทไมโครซีเคียว ดีไซน์ ร้านข้าวฟ่างคอมพิวเตอร์
เส้นสีดีไซด์ งานไอซีที
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
บริษัทไอทีกาญจน์ จำกัด

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ EdNet-Oms

 • 2I-5E
 • I-School
 • E-Net-Oms

2. Ed-Net-Oms

เรื่องราวความเป็นมา ของการทำงานชิ้นนี้ จะทะยอยบอกเล่าไปเรื่อยๆ ตามแต่เวลาจะมีให้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อต้องการให้การศึกษาไทยพัฒนา ค่อยๆ ติดตามกันไป เผื่อได้เข้าใจ และมีความตั้งใจเดียวกัน ในการพัฒนานักเรียนของเราให้เขาเป็นผู้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับโลกปัจจุบัน เตรียมพบกันกับ เบื้องหลังการพัฒนา EdNet-Oms โดยเว็บมาสเตอร์

 1. เรื่องเล่าเร้าพลัง
 2. ความฝันของฉัน
 3. ประวัติการศึกษา
 4. ครั้งเมื่อฉันเป็นครู
 5. ก้าวสู่งานบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 6. เปลี่ยนเป็นผอ.ดีกว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม
 7. กลับบ้านเถิด ข้างหลังเป็นห่วง สู่รั้ว วังตะเคียน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 8. งานเพื่องานสานฝันสู่จุดหมาย
 9. มันต้องเกิด อะไรที่มันต้องเกิด กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 10. การทำงานที่จริงใจ แต่ไม่มีใครเข้าใจ
 11. ผลที่ได้รับทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆ กับทุกที่ที่เราได้ทำ
 12. ประวัติและผลงาน

     ประมวลคำสั่งการเป็นคณะกรรมการ ผลงานที่ได้รับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บมาสเตอร์

ลำดับที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ระดับ แหล่งข้อมูล
1 23 สิงหาคม 2560 การอบรมขยายผลระบบบริหารสถานศึกษาต้นแบบ EdNet-Oms สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2 12 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3 13 กันยายน 2560 การขยายผล ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ภาค  
4 11-12-13 ตุลาคม 2560 การอบรมการทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด  
5 5 เมษายน 2561 การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 จังหวัด