หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ

ต้นแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กีฬาภายในของนักเรียน โรงเรียนบ้านคอแลน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 พฤศจิกา่ยน 2563 ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมาชมและให้กำลังใจการแข่งขันกีฬาของบุตรหลานในการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการเล่นกีฬา โดยใช้ชื่อการแข่งขันครั้งนี้ว่า "จามจุรีเกมส์ 2020" มีการแข่งขันกีฬาหลายรายการ ได้แก่ ฟุตบอล(อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง) และเปตอง (ชาย-หญิง ทั้งเดี่ยวและทีม) รวมทั้งการแข่งขันกรีฑาหลายรุ่น ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


เครดิตภาพ :  ออกแบบโดย นายลภัส  พรหมธิดา 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

“ก้าวสู่มาตรฐาน  พัฒนางาน  ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน”
      โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
      โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมการอบรมและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคอแลน โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองแปน รวมทั้งสิ้น 50 คน 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

         เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยู่ในสภาวะของการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในระลอกที่สอง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคออกมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  โดยได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จึงได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรมของโรงเรียนเพื่อเปิดภาคเรียนใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และกำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งประเมินตนเองในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค มิติที่ 2 การเรียนรู้  มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มิติที่ 5 นโยบาย และ มิติที่ 6 การบริหารการเงิน ซึ่งโรงเรียนบ้านคอแลนได้ประเมินตนเองและผ่านการประเมินทั้งหมด 44 ข้อ (สีเขียว) เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (โรงเรียนกลุ่มที่ 3 หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 คนต่อห้อง สำหรับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส หรือจำนวนนักเรียนมากว่า 25 คนต่อห้อง สำหรับระดับมัธยมศึกษา) ดังต่อไปนี้

***info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กิจกรรม "Big Cleaning Day"
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านคอแลนขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม โดยใช้ชื่อกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้
2. ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส
3. ติดตั้งที่ล้างมือและสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด
4. กวาดขยะ ใบไม้ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน
5. จัดโต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงอาหาร โดยเว้นระยะห่างตามที่ทางราชการกำหนด
6. กิจกรรมอื่น ๆ

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) แก่นักเรียน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ./EEF – Equitable Education Fund) จำนวน 31 ทุน โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุน ครูประจำชั้น ผู้ปกครอง ร่วมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้ภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 
0
0
0
s2sdefault

หมวดหมู่รอง

คลิกเพื่อเลือกตามระดับชั้น     

     

     

     

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ร้านบีเอสทีเอ็มเคคอมพิวเตอร์ บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด บริษัทไมโครซีเคียว ดีไซน์ ร้านข้าวฟ่างคอมพิวเตอร์
เส้นสีดีไซด์ งานไอซีที
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
บริษัทไอทีกาญจน์ จำกัด

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ EdNet-Oms

 • 2I-5E
 • I-School
 • E-Net-Oms

2. Ed-Net-Oms

เรื่องราวความเป็นมา ของการทำงานชิ้นนี้ จะทะยอยบอกเล่าไปเรื่อยๆ ตามแต่เวลาจะมีให้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อต้องการให้การศึกษาไทยพัฒนา ค่อยๆ ติดตามกันไป เผื่อได้เข้าใจ และมีความตั้งใจเดียวกัน ในการพัฒนานักเรียนของเราให้เขาเป็นผู้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับโลกปัจจุบัน เตรียมพบกันกับ เบื้องหลังการพัฒนา EdNet-Oms โดยเว็บมาสเตอร์

 1. เรื่องเล่าเร้าพลัง
 2. ความฝันของฉัน
 3. ประวัติการศึกษา
 4. ครั้งเมื่อฉันเป็นครู
 5. ก้าวสู่งานบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 6. เปลี่ยนเป็นผอ.ดีกว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม
 7. กลับบ้านเถิด ข้างหลังเป็นห่วง สู่รั้ว วังตะเคียน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 8. งานเพื่องานสานฝันสู่จุดหมาย
 9. มันต้องเกิด อะไรที่มันต้องเกิด กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 10. การทำงานที่จริงใจ แต่ไม่มีใครเข้าใจ
 11. ผลที่ได้รับทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆ กับทุกที่ที่เราได้ทำ
 12. ประวัติและผลงาน

     ประมวลคำสั่งการเป็นคณะกรรมการ ผลงานที่ได้รับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บมาสเตอร์

ลำดับที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ระดับ แหล่งข้อมูล
1 23 สิงหาคม 2560 การอบรมขยายผลระบบบริหารสถานศึกษาต้นแบบ EdNet-Oms สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2 12 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3 13 กันยายน 2560 การขยายผล ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ภาค  
4 11-12-13 ตุลาคม 2560 การอบรมการทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด  
5 5 เมษายน 2561 การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 จังหวัด