หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ

ต้นแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านคอแลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ได้กำหนดปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ อนุบาล ๒ ชระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อความชัดเจนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้กำหนดรายละเอียดการรับสมัครดังป้ายรับสมัครต่อไปนี้ออกแบบโดย :: นายทรงพล สลับศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคอแลน

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ตามที่โรงเรียนบ้านคอแลนได้มีโครงการสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตอันเป็นกุศลให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างมาแล้ว ทางโรงเรียนบ้านคอแลนได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้มีการขอระดมทุนตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จึงขอนำเสนอข้อมูลช่องทางการบริจาคและ รายชื่อผู้บริจาค ตามข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้

ช่องทางการบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

รายชื่อผู้บริจาคก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โรงเรียนบ้านคอแลน

ที่ ชื่อ  - สกุล จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
ผอ.ทรงศักดิ์  พรหมธิดา ๑๐,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 2564
นายประพันธ์+ นางเดือนเพ็ญ  ดาบุตร ๑๐,๐๐๐  
นายทองคำ  ตรีรัตน์ ๑,๐๐๐  
นางชิชญา  นามเรืองศรี ๑,๐๐๐  
นางทิพย์ติญาพร  นรสิงห์ ๑,๒๐๐  
นางธนพร  สัมมาวงศ์ ๑,๐๐๐  
นายสุพรรณ์ / นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง ๑,๐๐๐  
นางนภาพร  ตรีรัตน์ ๑,๐๐๐  
นางสาวสุนันทา   ป้องสีดา ๑,๐๐๐  
๑๐ นายอดุลย์ หัสระษา ๑,๐๐๐  
๑๑ นายอธิราช  ดำริห์ ๑,๐๐๐  
๑๒ นางปาจรี  จันทร์สุข ๑,๐๐๐  
๑๓ นางสาวจริยา ทองสวัสดิ์   ๕๐๐  
๑๔ นางสาวศศิธร  แป้นทอง ๕๐๐  
๑๕ นางสาวณภัทร  หอมชื่น ๕๐๐  
๑๖ นายทรงพล  สลับศรี ๕๐๐  
๑๗ นายจงรัก  สุดชัย ๕๐๐  
๑๘ นางสาวกมลกานต์   สุภาวงษ์ ๕๐๐  
๑๙ นางรุ่งนิกาญ  จันทร์อร่าม ๒๐๐  
๒๐ นางสาวทิยาพร  จันทวี ๕๐๐  
๒๑ นายธงชัย  พรานไพร ๕๐๐  
๒๒ นายสฤษดิ์  สลับศรี ๑,๐๐๐  
๒๓ นายสุพงศ์​/นางวิลาวรรณ​   ผาสุข​     ๒,๐๐๐  
๒๔ นักเรียน ม.๓  รุ่นที่  ๒๖ ๑,๕๐๐  
๒๕ ผอ.อรุณ  บุญวรรณ ๒๐๐  
๒๖ นางราตรี  บั้งทอง ๑๐๐  
๒๗ ร.ท.เพียร  บุดดาโจม ๙๙๙  
๒๘ นายวีรวัฒน์ – นางจิฬาพร  สินสิมหา ๑,๐๐๐  
๒๙ นายศุภกิตติ์ + นางสวัสดิ์  ทองเรียง ๓๐๐  
๓๐ นายไมล์  ประสานทอง ๕๐๐  
๓๑ ผอ.จีรวัฒน์  สิงห์ทอง ๑๐๐  
๓๒ ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาลูกวชิรา ๓,๐๐๐  
๓๓ ผอ.ระพีพัฒน์  ภามาศ ๑,๐๐๐  
๓๔ ผอ.ชวัลชัย + นางสุภาณี  สิงห์ธีร์ ๑,๐๐๐  
๓๕ ผอ.อัจฉรา  วรัยศรี ๓๐๐  
๓๖ ผอ.สุรินทร์  อินทะวงศ์ ๓๐๙  
๓๗ คุณครูบัลชิต  สุพรม ๒๑๕  
๓๘ คุณครูวนิดา  ชูรา ๑๙๙  
 ๓๙ ผอ.ปฏิคม/คุณครูศิริพรรณ  พงษ์บริบูรณ์  ๑,๐๐๐   
๔๐ ผอ.เทิดศักดิ์/คุณครูจิรวรรณ บุญรินทร์ ๑,๐๐๐ 14 มกราคม 2564
๔๑ น.ส.พรชนก สมพร ๑๙๙  
๔๒ นายพงษ์พิภัทร ไชยเสนหาญ ๕๐๐  15 มกราคม 2564
๔๓ นายประเสริฐศิลป์  ปราบพล ๕๐๐ 16 มกราคม 2564
๔๔ นายทองพูล วงศ์สุธา ๑,๐๐๐  
๔๕ นางโกษีย์  วงศ์สุธา ๑,๐๐๐  
๔๖ คุณลำไย  ขำตา ๑,๐๐๐ 23 มกราคม 2564
๔๗ คุณศรีไพร  เสตรา ๙๙ 12 มกราคม 2564
๔๘ น.ส.เกษฎาภรณ์  บุญคำ ๙๙ 12 มกราคม 2564
๔๙ น.ส.สุปราณี  สิมพันธ์ ๙๙ 12 มกราคม 2564
๕๐ ผอ.คณิต  เชื้อประทุม ๑,๐๐๐ 27 มกราคม 2564
๕๑ นายสมศักดิ์  ปริบาล ๕,๐๐๐  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
๕๒ นายสงวน  พรหมวงศ์ ๑,๐๐๐ กรรมการสถานศึกษา
๕๓ นายปวีณ์กร  นิตใธสง ๒๕๐  
๕๔ น.ส.กิจการ  ทองหล่อ ๒๕๐  
๕๕ ผอ.ยุทธพงศ์  วิโรจน์อุไรเรือง ๑,๐๐๐ 28 ม.ค. 2564
๕๖ นางนงค์ลักษณ์  พรหมธิดา ๕๐๐ 30 มกราคม 2564
๕๗ คุณครูทิพยาภา  โมนะชาติ ๑,๐๐๐ 31 มกราคม 2564
๕๘ ผอ.เอกภพ เปรยรัตน์ ๕๙๙ 1 ก.พ. 2564
๕๙ ผอ.ชาญชัย  คำเครื่อง ๔๙๙ 1 ก.พ. 2564
๖๐ อ.ประจวบ/อ.บัวกัน  จันทร  ๒,๐๐๐ 2 ก.พ. 2564
๖๑ ผอ.ปาริฉัตร บุดดีสิงห์ ๑,๐๐๐ 16 ก.พ. 2564
๖๒ คุณครูสุจิตรา พรานไพร(ด.ญ.อันติกา บุตรสุทธิ์) ๓๐๐ 17 ก.พ. 2564
๖๓ คุณวิลาวรรณ์ ศรีพรม (ร้านอุดมผล) ๕๐๐  
๖๔ นายบุญตา นนท์ศิริ  ๕๑๐ 22 ก.พ. 2564
๖๕ คุณครูถาวร  คำนนท์ ๓,๐๐๐ 26 ก.พ. 2564
 ๖๖ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านคอแลน ๗,๙๒๔ 5 มี.ค. 2564
๖๗ นางนิตยา  ศรีหาวงษ์ ๕๙๙ 17 มีนาคม 2564
๖๘ นายศักศรี  คำมา  ๕๐๐ 19 มีนาคม 2564
๖๙ นายปัญญา ถ้ำหิน (ผอ.รร.บ้านหนองบัว) ๕๐๐ 24 มีนาคม 2564

 0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เริ่มแล้วมหกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ประจำปีการศึกษา 2563 "จามจุรีเกมส์" ขอเชิญประชาชนในตำบลคอแลน ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬา กรีฑา ของนักเรียนจาก 10 โรงเรียนในตำบลคอแลน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคอแลน โดยทำการแข่งขันในรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม และ รอบรอง/รอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 
ในการแข่งขันครั้งนี้นอกจากการแข่งขันกีฬา กรีฑาแล้ว ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และการประกวดกองเชียร์ของโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา
***พิธีเปิด วันที่ 28 ธันวาคม 2563 พบกับชบวนพาเหรดตระการตา และการเชียร์กีฬาสุดยิ่งใหญ่จากทั้ง 10 โรงเรียนผู้ออกแบบป้าย :: นายทรงพล สลับศรี  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคอแลน

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เนื่องในโอกาส โรงเรียนบ้านคอแลน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา ได้แก่  
1. นายทรงพล  สลับศรี     วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
2. นางสาวณภัทร หอมชื่น  วิชาเอกคณิตศาสตร์
ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้ 
สถานที่จัดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคอแลน  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. เสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน


ออกแบบโดย : นายทรงพล  สลับศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคอแลน

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กีฬาภายในของนักเรียน โรงเรียนบ้านคอแลน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 พฤศจิกา่ยน 2563 ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมาชมและให้กำลังใจการแข่งขันกีฬาของบุตรหลานในการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการเล่นกีฬา โดยใช้ชื่อการแข่งขันครั้งนี้ว่า "จามจุรีเกมส์ 2020" มีการแข่งขันกีฬาหลายรายการ ได้แก่ ฟุตบอล(อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง) และเปตอง (ชาย-หญิง ทั้งเดี่ยวและทีม) รวมทั้งการแข่งขันกรีฑาหลายรุ่น ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


เครดิตภาพ :  ออกแบบโดย นายลภัส  พรหมธิดา 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

“ก้าวสู่มาตรฐาน  พัฒนางาน  ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน”
      โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
      โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมการอบรมและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคอแลน โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองแปน รวมทั้งสิ้น 50 คน 

0
0
0
s2sdefault

หมวดหมู่รอง

คลิกเพื่อเลือกตามระดับชั้น     

     

     

     

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ร้านบีเอสทีเอ็มเคคอมพิวเตอร์ บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด บริษัทไมโครซีเคียว ดีไซน์ ร้านข้าวฟ่างคอมพิวเตอร์
เส้นสีดีไซด์ งานไอซีที
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
บริษัทไอทีกาญจน์ จำกัด

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ EdNet-Oms

 • 2I-5E
 • I-School
 • E-Net-Oms

2. Ed-Net-Oms

เรื่องราวความเป็นมา ของการทำงานชิ้นนี้ จะทะยอยบอกเล่าไปเรื่อยๆ ตามแต่เวลาจะมีให้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อต้องการให้การศึกษาไทยพัฒนา ค่อยๆ ติดตามกันไป เผื่อได้เข้าใจ และมีความตั้งใจเดียวกัน ในการพัฒนานักเรียนของเราให้เขาเป็นผู้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับโลกปัจจุบัน เตรียมพบกันกับ เบื้องหลังการพัฒนา EdNet-Oms โดยเว็บมาสเตอร์

 1. เรื่องเล่าเร้าพลัง
 2. ความฝันของฉัน
 3. ประวัติการศึกษา
 4. ครั้งเมื่อฉันเป็นครู
 5. ก้าวสู่งานบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 6. เปลี่ยนเป็นผอ.ดีกว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม
 7. กลับบ้านเถิด ข้างหลังเป็นห่วง สู่รั้ว วังตะเคียน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 8. งานเพื่องานสานฝันสู่จุดหมาย
 9. มันต้องเกิด อะไรที่มันต้องเกิด กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 10. การทำงานที่จริงใจ แต่ไม่มีใครเข้าใจ
 11. ผลที่ได้รับทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆ กับทุกที่ที่เราได้ทำ
 12. ประวัติและผลงาน

     ประมวลคำสั่งการเป็นคณะกรรมการ ผลงานที่ได้รับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บมาสเตอร์

ลำดับที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ระดับ แหล่งข้อมูล
1 23 สิงหาคม 2560 การอบรมขยายผลระบบบริหารสถานศึกษาต้นแบบ EdNet-Oms สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2 12 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3 13 กันยายน 2560 การขยายผล ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ภาค  
4 11-12-13 ตุลาคม 2560 การอบรมการทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด  
5 5 เมษายน 2561 การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 จังหวัด