หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ

ต้นแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โรงเรียนบ้านคอแลนได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประวัติเสี่ยง การกักตัวและการรับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน และนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 286 คน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการสำรวจข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2. ผลสำรวจข้อมูลของนักเรียนและผู้ปกครองCredit : Infographic โดย น.ส.ณภัทร หอมชื่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคอแลน

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

          การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำหนดมาตรการเพิ่มเติม คือ 6-6-7 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกใหม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับมือกับการระบาดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่  “4Ps Model” “นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่” เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  การวางแผน (Plan) การเตรียมความพร้อม (Preparation) กระบวนการทำงาน (Process) และ ผลผลิต (Product)  ที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกระดับทั้งโรงเรียน


                                                                                   แผนภาพประกอบ 4Ps Model “นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่”
                                                               Credit :: info-graphic โดย  น.ส.กมลกานต์ สุภาวงษ์ (ครู โรงเรียนบ้านคอแลน)

นิยามศัพท์

Plan หมายถึง การวางแผน ประกอบด้วย

 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน
 2. การศึกษานโยบาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 4. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Preparation หมายถึง การเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย

 1. การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. การจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. การประเมิน Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 4. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 6. จัดตารางการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น
 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19
 8. เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่
 9. ส่งเอกสารขอเปิดเรียนแบบ on-site

Process หมายถึง กระบวนการทำงาน ประกอบด้วย

 1. เปิดเรียนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2/2564
 2. จัดการเรียนการสอน
 3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
 4. นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
 5. เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน (Blended) คือ on-hand, online และ on-demand
 6. การนิเทศการเรียนการสอนโดยผู้บริหาร
 7. วัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
 8. ประเมินสถานการณ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคอแลน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคอแลน ผู้นำชุมชน

Product  หมายถึง  ผลผลิต  ประกอบด้วย

 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคตุณภาพ
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ
 4. ความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
 5. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประสบผลสำเร็จ

Environment  หมายถึง  สภาพหรือสภาวะภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด บริบทของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา

Feedback หมายถึง ข้อมูลย้อนกลับ เป็นกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ copyright : โรงเรียนบ้านคอแลน 2564

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

       เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้จัดทำคุ่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยนำเสนอในรูปแบบของ e-Book (หนังสืออิเล็กทรอสิกส์) ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยพิจารณาถึงมาตรฐานการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด และคำนึงถึงบริบทและสถานการณ์ของสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและสาธารณชน
       ขอขอบคุณ นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5)  นายชิติกิตติ  ชินาภาษ (ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5) นายสมศักดิ์ ปริบาล (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน และ นายชินภัทร วิทศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลน) ที่มอบนโยบาย แนวคิด แนวปฏิบัติ และให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

สามารถอ่านคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นำเสนอในรูปแบบของ e-Book (หนังสืออิเล็กทรอสิกส์) ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

>>>คู่มือการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระจำภาคเรียนที่ 2/2564


QR Code มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

>>>ออกแบบปกและจัดทำ e-Book โดย  :  นายทรงพล  สลับศรี (ครูผู้ช่วย) และนางสาวรัชฎาภรณ์  พูนพิน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การดำเนินการกำกับติดตามและบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
- ในวันนี้ไม่มีนักเรียนและผู้ปกครองที่เฝ้าระวังแล้ว
- การมาเรียนในรูปแบบปกติ (On-site) ส่วนห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ยังคงมาเรียนในรูปแบบสลับวันมาเรียนโดยแบ่งตามเลขที่คู่และคี่ จนกว่าสถานการณ์ Covid-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะได้มาเรียนในแบบ On-site ทุกคน
นักเรียนและผู้ปกครองที่เฝ้าระวัง หมายถึง นักเรียนที่ย้ายมาจากสถานศึกษาต่างจังหวัด และกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ติดเชื้อ แต่โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และมติของคณะกรรมการสถานศึกษา จึงให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะเห็นว่ามีความปลอดภัย ในระหว่างมีการเฝ้าระวัง โรงเรียนได้มอบให้ครูประจำชั้นและประจำวิชาได้มอบหมายให้เรียนในรูปแบบ On-hand คือ มอบใบความรู้ ใบงาน ให้การบ้าน และติดตามผลเป็นระยะ ๆ กับผู้ปกครอง 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อบ.5 ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ของนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2564 ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดการมาประชุมของผู้ปกครองออกเป็น 2 ช่วงเวลา เพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายะเอียดดังต่อไปนี้

0
0
0
s2sdefault

หมวดหมู่รอง

คลิกเพื่อเลือกตามระดับชั้น     

     

     

     

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ร้านบีเอสทีเอ็มเคคอมพิวเตอร์ บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด บริษัทไมโครซีเคียว ดีไซน์ ร้านข้าวฟ่างคอมพิวเตอร์
เส้นสีดีไซด์ งานไอซีที
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
บริษัทไอทีกาญจน์ จำกัด

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ EdNet-Oms

 • 2I-5E
 • I-School
 • E-Net-Oms

2. Ed-Net-Oms

เรื่องราวความเป็นมา ของการทำงานชิ้นนี้ จะทะยอยบอกเล่าไปเรื่อยๆ ตามแต่เวลาจะมีให้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อต้องการให้การศึกษาไทยพัฒนา ค่อยๆ ติดตามกันไป เผื่อได้เข้าใจ และมีความตั้งใจเดียวกัน ในการพัฒนานักเรียนของเราให้เขาเป็นผู้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับโลกปัจจุบัน เตรียมพบกันกับ เบื้องหลังการพัฒนา EdNet-Oms โดยเว็บมาสเตอร์

 1. เรื่องเล่าเร้าพลัง
 2. ความฝันของฉัน
 3. ประวัติการศึกษา
 4. ครั้งเมื่อฉันเป็นครู
 5. ก้าวสู่งานบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 6. เปลี่ยนเป็นผอ.ดีกว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม
 7. กลับบ้านเถิด ข้างหลังเป็นห่วง สู่รั้ว วังตะเคียน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 8. งานเพื่องานสานฝันสู่จุดหมาย
 9. มันต้องเกิด อะไรที่มันต้องเกิด กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 10. การทำงานที่จริงใจ แต่ไม่มีใครเข้าใจ
 11. ผลที่ได้รับทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆ กับทุกที่ที่เราได้ทำ
 12. ประวัติและผลงาน

     ประมวลคำสั่งการเป็นคณะกรรมการ ผลงานที่ได้รับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บมาสเตอร์

ลำดับที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ระดับ แหล่งข้อมูล
1 23 สิงหาคม 2560 การอบรมขยายผลระบบบริหารสถานศึกษาต้นแบบ EdNet-Oms สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2 12 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3 13 กันยายน 2560 การขยายผล ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ภาค  
4 11-12-13 ตุลาคม 2560 การอบรมการทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด  
5 5 เมษายน 2561 การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 จังหวัด