หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

ประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4