หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ผ่านการประเมินผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา จึงได้กำหนดเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองมารับฟังคำชี้แจงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ขอให้ผู้ปกครองมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

7 วิธี ล้างมืออย่างไรให้ไกล COVID-19

ThaiPBS HD3

เพลงแปรงฟัน | ตื่นเช้าเราแปรงฟัน | พร้อมเนื้อร้อง kids song

เพลงเด็ก

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านคอแลน

NP TR

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครู 16 คน บุคลากรทางการศึกษา 4 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 269 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ตามนโยบาย Quick Win ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน วาระ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้กำหนดแผนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวัง ผู้บริหาร คณะครู ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย และใส่ใจในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น ตามนโยบาย จุดเน้นที่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เราคิดเสมอว่านักเรียนคือลูกหลานของเราครับ

Continue Reading
Notice: Undefined variable: image in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2519 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคอแลน (28 ธ.ค. 2563)

Read More

นายชาติกิตติ ชินาภาษ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพป.อบ.5 (ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ปีการศึกษา 2563 (28 ธ.ค. 2563)

Read More Button

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน และคณะครูได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในการารแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายในฐานะเจ้าภาพกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2563 (21-28 ธันวาคม 2563)

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้เป็นวิทยากรการอบรมวิจัยในชั้นเรียน โดยมีเครือข่ายการวิจัย จากโรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองม่วง โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านคอแลน วันที่ 14 ตุลาคม 2563

Read More DE; ?>

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคอแลน ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (25 ธันวาคม 2563)

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2563 และได้ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น (25 ธันวาคม 2563)

Read More