หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

สวัสดีปีใหม่ 2564

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคอแลนขอส่งความสุขด้วยคำอวยพรและความปรารถนาดีไปยังผู้ติดตามเว็บไซต์ของโรงเรียนทุกท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุขตลอดปี 2564 ด้วยเทอญ

โรงเรียนเก่าบ้านเกิด

เพลง 100 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนบ้านคอแลน

วีดิทัศน์งานเกษียณครูโรงเรียนบ้านคอแลน 63

Super_Ball

จามจุรีเกมส์ 2020 กีฬานักเรียนกลุามเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ปี 2563

โดย นายทรงพล สลับศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคอแลน

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครู 14 คน บุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียน ทั้งสิ้น 266 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการอบรมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาโรงเรียนบ้านคอแลนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะทดลองการจัดการศึกษาทางไกล ระยะการจัดการเรียนการสอน และระยะการทดสอบ/การศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 รูปแบบการจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวและบริหารจัดการใน ความปรกติใหม่ (New Normal) ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

Continue Reading
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ตามที่โรงเรียนบ้านคอแลนได้มีโครงการสร้างพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตอันเป็นกุศลให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างมาแล้ว ทางโรงเรียนบ้านคอแลนได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้มีการขอระดมทุนตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว จึงขอนำเสนอข้อมูลช่องทางการบริจาคและ รายชื่อผู้บริจาค ตามข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้

ช่องทางการบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

รายชื่อผู้บริจาคก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โรงเรียนบ้านคอแลน

ที่ ชื่อ  - สกุล จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
ผอ.ทรงศักดิ์  พรหมธิดา ๑๐,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ 
นายประพันธ์+ นางเดือนเพ็ญ  ดาบุตร ๑๐,๐๐๐ 12  ม.ค. 2564
นายทองคำ  ตรีรัตน์ ๑,๐๐๐  
นางชิชญา  นามเรืองศรี ๑,๐๐๐  
นางทิพย์ติญาพร  นรสิงห์ ๑,๒๐๐  
นางธนพร  สัมมาวงศ์ ๑,๐๐๐  
นายสุพรรณ์ / นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง ๑,๐๐๐  
นางนภาพร  ตรีรัตน์ ๑,๐๐๐  
นางสาวสุนันทา   ป้องสีดา ๑,๐๐๐  
๑๐ นายอดุลย์ หัสระษา ๑,๐๐๐  
๑๑ นายอธิราช  ดำริห์ ๑,๐๐๐  
๑๒ นางปาจรี  จันทร์สุข ๑,๐๐๐  
๑๓ นางสาวจริยา ทองสวัสดิ์   ๕๐๐  
๑๔ นางสาวศศิธร  แป้นทอง ๕๐๐  
๑๕ นางสาวณภัทร  หอมชื่น ๕๐๐  
๑๖ นายทรงพล  สลับศรี ๕๐๐  
๑๗ นายจงรัก  สุดชัย ๕๐๐  
๑๘ นางสาวกมลกานต์   สุภาวงษ์ ๕๐๐  
๑๙ นางรุ่งนิกาญ  จันทร์อร่าม/ นางสาวกิจการ  ทองหล่อ/ นายปวีณ์กร  นิตใธสง ๗๐๐  
๒๐ นางสาวทิยาพร  จันทวี ๕๐๐  
๒๑ นายธงชัย  พรานไพร ๕๐๐  
๒๒ นายสฤษดิ์  สลับศรี ๑,๐๐๐  
๒๓ นายสุพงศ์​/นางวิลาวรรณ​   ผาสุข​     ๒,๐๐๐  
๒๔ นักเรียน ม.๓  รุ่นที่  ๒๖ ๑,๕๐๐  
๒๕ ผอ.อรุณ  บุญวรรณ ๒๐๐  
๒๖ นางราตรี  บั้งทอง ๑๐๐  
๒๗ ร.ท.เพียร  บุดดาโจม ๙๙๙  
๒๘ นายวีรวัฒน์ – นางจิฬาพร  สินสิมหา ๑,๐๐๐  
๒๙ นายศุภกิตติ์ + นางสวัสดิ์  ทองเรียง ๓๐๐  
๓๐ นายไมล์  ประสานทอง ๕๐๐  
๓๑ ผอ.จีรวัฒน์  สิงห์ทอง ๑๐๐  
๓๒ ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาลูกวชิรา ๓,๐๐๐  
๓๓ ผอ.ระพีพัฒน์  ภามาศ ๑,๐๐๐  
๓๔ ผอ.ชวัลชัย + นางสุภาณี  สิงห์ธีร์ ๑,๐๐๐  
๓๕ ผอ.อัจฉรา  วรัยศรี ๓๐๐  
๓๖ ผอ.สุรินทร์  อินทะวงศ์ ๓๐๙  
๓๗ คุณครูบัลชิต  สุพรม ๒๑๕  
๓๘ คุณครูวนิดา  ชูรา ๑๙๙  
 ๓๙ ผอ.ปฏิคม/คุณครูศิริพรรณ  พงษ์บริบูรณ์  ๑,๐๐๐   
๔๐ ผอ.เทิดศักดิ์/คุณครูจิรวรรณ บุญรินทร์ ๑,๐๐๐ 14 มกราคม 2564
๔๑ น.ส.พรชนก สมพร ๑๙๙  
๔๒ นายพงษ์พิภัทร ไชยเสนหาญ ๕๐๐  15 มกราคม 2564
๔๓ นายประเสริฐศิลป์  ปราบพล ๕๐๐ 16 มกราคม 2564

 0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

         เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยู่ในสภาวะของการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในระลอกที่สอง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคออกมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  โดยได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จึงได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรมของโรงเรียนเพื่อเปิดภาคเรียนใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และกำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งประเมินตนเองในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค มิติที่ 2 การเรียนรู้  มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มิติที่ 5 นโยบาย และ มิติที่ 6 การบริหารการเงิน ซึ่งโรงเรียนบ้านคอแลนได้ประเมินตนเองและผ่านการประเมินทั้งหมด 44 ข้อ (สีเขียว) เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (โรงเรียนกลุ่มที่ 3 หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 คนต่อห้อง สำหรับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส หรือจำนวนนักเรียนมากว่า 25 คนต่อห้อง สำหรับระดับมัธยมศึกษา) ดังต่อไปนี้

***info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สรุปการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ VDO Conference การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  วันที่  20 พฤษภาคม 2563  

โดย นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มี
3 รูปแบบ ได้แก่

 1. On Site (ออนไซต์) คือ การเรียนการสอนปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยตามประกาศของ ศบค. จังหวัด (ยกเว้น โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง และ โรงเรียนที่เปิดเรียนแล้วมีนักเรียนติดเชื้อ ต้องมีการเรียนทั้ง On-Air และ Online)
 2. On Air (ออนแอร์) คือ การเรียนผ่านระบบดาวเทียม ช่อง DLTV และดิจิตอลทีวี
 3. Online (ออนไลน์) คือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแล็บท็อป) แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

 ช่องทางการรับชมช่องการศึกษาทางไกล มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ  ได้แก่

 1. ระบบ On Air (ออน แอร์) ใช้ระบบกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-Band (จานโปร่ง) และ KU-Band (จานทึบ) โดยส่งสัญญาณภาพความชัดสูง (HD : High Definition) ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้สาย HDMI ดังนั้น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) รุ่นเก่า จะไม่มีช่องต่อสาย HDMI  จึงทำให้ไม่สามารถรับชมได้ ทำให้ผู้ปกครองหลายคนต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นที่มีช่องต่อสาย HDMI ได้ และ ผ่าน ดิจิตอลทีวี ช่อง 37-51
 2. ระบบออนไลน์ (Online) ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ (PC) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Laptop) ใช้แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) โดยระบบที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ มีดังนี้
  2.1 เว็บไซต์การศึกษาทางไกล https://www.dltv.ac.th/
  2.2 DEEP (Digital Education Excellence Platform) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.deep.go.th
  2.3 แอพพลิเคชัน (Application) DLTV ทางสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  2.4 Youtube ช่อง DLTV Channel 1-15 โดยเข้าเว็บไซต์ www.youtube.com เช่น หากต้องการเข้าเรียน ชั้น ป.1 ก็ค้นโดยใช้ข้อความ  “dltv channel 1-15” จะใช้ URL ดังตัวอย่าง https://www.youtube.com/results?search_query=dltv+channel+10
0
0
s2sdefault

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้ร่วมงานทอดกฐินของ สพป.อบ.5 ณ วัดบ้านห้วยทราย เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้ร่วมงานทอดกฐินของ สพป.อบ.5 ณ วัดบ้านห้วยทราย เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

Read More Button

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้ร่วมงานบุญกฐินของ สพป.อบ.5 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้ร่วมงานบุญกฐินของ สพป.อบ.5 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

Read More DE; ?>

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้มอบทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 2,000 บาท

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้มอบทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 2,000 บาท

Read More