หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี

โรงเรียนบ้านคอแลน ขอขอบคุณรพ.สต.คอแลน รพ.สต.หนองเรือ รพ.สต.ขอนแป้น รพ.สต.โนนสำราญ และ รพ.บุณฑริก ที่ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน โดยนักเรียนที่รับวัคซีนทั้งหมดเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 208 คน เสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วิธีเก็บหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

Amarante Clinic

KHOLAEN Supervision Model

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อบ.5

วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ช่อง ONE31

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2564 มีข้าราชการครู 15 คน บุคลากรทางการศึกษา 4 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 288 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ตามนโยบาย Quick Win ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน วาระ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้กำหนดแผนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวัง ผู้บริหาร คณะครู ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย และใส่ใจในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น ตามนโยบาย จุดเน้นที่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เราคิดเสมอว่านักเรียนคือลูกหลานของเราครับ

Continue Reading
Notice: Undefined variable: image in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

          การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำหนดมาตรการเพิ่มเติม คือ 6-6-7 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกใหม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับมือกับการระบาดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่  “4Ps Model” “นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่” เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ  การวางแผน (Plan) การเตรียมความพร้อม (Preparation) กระบวนการทำงาน (Process) และ ผลผลิต (Product)  ที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกระดับทั้งโรงเรียน


                                                                                   แผนภาพประกอบ 4Ps Model “นวัตกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่”
                                                               Credit :: info-graphic โดย  น.ส.กมลกานต์ สุภาวงษ์ (ครู โรงเรียนบ้านคอแลน)

นิยามศัพท์

Plan หมายถึง การวางแผน ประกอบด้วย

 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน
 2. การศึกษานโยบาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 4. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Preparation หมายถึง การเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย

 1. การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. การจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. การประเมิน Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 4. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 6. จัดตารางการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น
 7. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19
 8. เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่
 9. ส่งเอกสารขอเปิดเรียนแบบ on-site

Process หมายถึง กระบวนการทำงาน ประกอบด้วย

 1. เปิดเรียนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2/2564
 2. จัดการเรียนการสอน
 3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
 4. นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
 5. เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน (Blended) คือ on-hand, online และ on-demand
 6. การนิเทศการเรียนการสอนโดยผู้บริหาร
 7. วัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
 8. ประเมินสถานการณ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคอแลน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลคอแลน ผู้นำชุมชน

Product  หมายถึง  ผลผลิต  ประกอบด้วย

 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีคตุณภาพ
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ
 4. ความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
 5. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประสบผลสำเร็จ

Environment  หมายถึง  สภาพหรือสภาวะภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด บริบทของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา

Feedback หมายถึง ข้อมูลย้อนกลับ เป็นกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ copyright : โรงเรียนบ้านคอแลน 2564

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

       เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้จัดทำคุ่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยนำเสนอในรูปแบบของ e-Book (หนังสืออิเล็กทรอสิกส์) ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยพิจารณาถึงมาตรฐานการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด และคำนึงถึงบริบทและสถานการณ์ของสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและสาธารณชน
       ขอขอบคุณ นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5)  นายชิติกิตติ  ชินาภาษ (ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5) นายสมศักดิ์ ปริบาล (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน และ นายชินภัทร วิทศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลน) ที่มอบนโยบาย แนวคิด แนวปฏิบัติ และให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

สามารถอ่านคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นำเสนอในรูปแบบของ e-Book (หนังสืออิเล็กทรอสิกส์) ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

>>>คู่มือการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระจำภาคเรียนที่ 2/2564


QR Code มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

>>>ออกแบบปกและจัดทำ e-Book โดย  :  นายทรงพล  สลับศรี (ครูผู้ช่วย) และนางสาวรัชฎาภรณ์  พูนพิน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยกรปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับอนุบาล 2

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ม.3

Read More Button

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.1

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.5

Read More DE; ?>

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ม.2

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.2

Read More