หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

กีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์ 2020"

โรงเรียนบ้านคอแลน ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ขึ้นในวันที่ 12 พ.ย. 2563 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการเล่นกีฬา โดยใช้ชื่อการแข่งขันครั้งนี้ว่า "จามจุรีเกมส์ 2020" มีการแข่งขันกีฬาสากลและกรีฑา จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมาชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาของบุตรหลานในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

โรงเรียนเก่าบ้านเกิด

เพลง 100 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนบ้านคอแลน

วีดิทัศน์งานเกษียณครูโรงเรียนบ้านคอแลน 63

Super_Ball

วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครู 14 คน บุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียน ทั้งสิ้น 266 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการอบรมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาโรงเรียนบ้านคอแลนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะทดลองการจัดการศึกษาทางไกล ระยะการจัดการเรียนการสอน และระยะการทดสอบ/การศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 รูปแบบการจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวและบริหารจัดการใน ความปรกติใหม่ (New Normal) ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

Continue Reading
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กีฬาภายในของนักเรียน โรงเรียนบ้านคอแลน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 พฤศจิกา่ยน 2563 ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมาชมและให้กำลังใจการแข่งขันกีฬาของบุตรหลานในการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการเล่นกีฬา โดยใช้ชื่อการแข่งขันครั้งนี้ว่า "จามจุรีเกมส์ 2020" มีการแข่งขันกีฬาหลายรายการ ได้แก่ ฟุตบอล(อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง) และเปตอง (ชาย-หญิง ทั้งเดี่ยวและทีม) รวมทั้งการแข่งขันกรีฑาหลายรุ่น ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


เครดิตภาพ :  ออกแบบโดย นายลภัส  พรหมธิดา 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้ร่วมงานทอดกฐินของ สพป.อบ.5 ณ วัดบ้านห้วยทราย เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้ร่วมงานทอดกฐินของ สพป.อบ.5 ณ วัดบ้านห้วยทราย เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

Read More Button

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้ร่วมงานบุญกฐินของ สพป.อบ.5 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้ร่วมงานบุญกฐินของ สพป.อบ.5 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

Read More DE; ?>

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้มอบทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 2,000 บาท

Read More

นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน ได้มอบทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่นักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 2,000 บาท

Read More