หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านคอแลน ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยมีกิจกรรมถวายพระพร การแสดง การมอบรางวัลแม่ดีเด่น และการกราบแม่ นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานการประกวดวาดการ์ดอวยพรวันแม่ และเรียงความวันแม่

โรงเรียนเก่าบ้านเกิด

เพลง 100 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนบ้านคอแลน

30 ประโยคคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Cherry E Bright

วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครู 14 คน บุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียน ทั้งสิ้น 266 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการอบรมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาโรงเรียนบ้านคอแลนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะทดลองการจัดการศึกษาทางไกล ระยะการจัดการเรียนการสอน และระยะการทดสอบ/การศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 รูปแบบการจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวและบริหารจัดการใน ความปรกติใหม่ (New Normal) ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

Continue Reading
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

         เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยู่ในสภาวะของการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในระลอกที่สอง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคออกมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  โดยได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จึงได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรมของโรงเรียนเพื่อเปิดภาคเรียนใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และกำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งประเมินตนเองในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค มิติที่ 2 การเรียนรู้  มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มิติที่ 5 นโยบาย และ มิติที่ 6 การบริหารการเงิน ซึ่งโรงเรียนบ้านคอแลนได้ประเมินตนเองและผ่านการประเมินทั้งหมด 44 ข้อ (สีเขียว) เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (โรงเรียนกลุ่มที่ 3 หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 คนต่อห้อง สำหรับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส หรือจำนวนนักเรียนมากว่า 25 คนต่อห้อง สำหรับระดับมัธยมศึกษา) ดังต่อไปนี้

***info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More Button

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More DE; ?>

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More