หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษา แบ่งออกเป็น 1) ระดับปฐมวัย - ป.6 กำหนดวันที่ 9 พ.ย. 2566 สถานที่ - สวนสัตว์ และ พิพิธภัณฑ์อุบลราชธานี 2) ระดับชั้น ม.1-3 กำหนดวันที่ 16 พ.ย. 2566 สถานที่ - มุกดาหาร

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::

khurusapha

Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::

khurusapha

Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

khurusapha

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีข้าราชการครู 12 คน บุคลากรทางการศึกษา 6 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 263 คน

Continue Reading

นโยบาย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 คนใหม่ คือ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี โดยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More Button

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More DE; ?>

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More