หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

พิธีไหว้ครู 2565

โรงเรียนบ้านคอแลน กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม ให้นักเรียนได้บูชาครู ก่อนที่จะรับการศึกษาในปี 2565 และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของนักเรียนทุกคน

พระคุณที่สาม

pattharamon saosiri

รางวัลของครู

Knic Thuspong

ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก หมายถึงอะไร ทำไมต้องใช้ไหว้ครู | ทำหญ้าแพรกกัน

Kate Kanok

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีข้าราชการครู 16 คน บุคลากรทางการศึกษา 4 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 289 คน

Continue Reading

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565

การประชุมของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.อัมพร พินะสา (เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้มีการกำหนดนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 ดังต่อไปนี้ 1. พระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ 2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย 4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 5. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 6.พาน้องกลับมาเรียน 7. โรงเรียนคุณภาพ 8. ภาวะถดถอยด้านการเรียนรู้ (Learning Loss) 9. RT NT O-NET 10. ความปลอดภัย นโยบายส่วนใหญ่ได้วางแผน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการ และกิจกรรม นำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และองค์กรภายนอก ทำให้นโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

Continue Reading
Notice: Undefined variable: image in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยกรปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับอนุบาล 2

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ม.3

Read More Button

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.1

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.5

Read More DE; ?>

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ม.2

Read More

โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (2,000 บาท/นักเรียน 1 คน) ของโรงเรียนบ้านคอแลน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ระดับชั้น ป.2

Read More