หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเปลี่ยนรูปแบบการเรียน ระยะที่ 2

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่อำเภอบุณฑริกและจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีความรุนแรง และต้องดำเนินการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัด กอรปกับหน่วยงานปกครองและสาธารณสุขในพื้นที่ขอความร่วมมือให้โรงเรียนสอนในแบบออนไลน์(ครูสอนเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom Google Meeting เป็นต้น) และ ออนแฮนด์ (มอบใบงานใบความรู้ แบบฝึกหัดให้นักเรียน) ดังนั้นจึงขอแจ้งใีหทราบว่าโรงเรียนบ้นคอแลนยังคงดำเนินการตามประกาศของโรงเรียน โดยมีผลถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 หลังจากนั้นให้รอฟังประกาศอีกครั้ง

7 วิธี ล้างมืออย่างไรให้ไกล COVID-19

ThaiPBS HD3

เพลงแปรงฟัน | ตื่นเช้าเราแปรงฟัน | พร้อมเนื้อร้อง kids song

เพลงเด็ก

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านคอแลน

NP TR

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครู 16 คน บุคลากรทางการศึกษา 4 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 269 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ตามนโยบาย Quick Win ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วน วาระ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้กำหนดแผนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวัง ผู้บริหาร คณะครู ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย และใส่ใจในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมากยิ่งขึ้น ตามนโยบาย จุดเน้นที่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เราคิดเสมอว่านักเรียนคือลูกหลานของเราครับ

Continue Reading
Notice: Undefined variable: image in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันนี้โรงเรียนบ้านคอแลนขอนำเสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ของ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และท่านได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อบ.5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:::info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 พร้อมด้วยผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ร่วมนิเทศการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยการเยี่ยมห้องเรียนในสถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง

Read More

นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 พร้อมด้วยผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ร่วมนิเทศการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยการเยี่ยมห้องเรียนในสถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง

Read More Button

นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 พร้อมด้วยผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ร่วมนิเทศการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยการเยี่ยมห้องเรียนในสถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง

Read More

นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 พร้อมด้วยผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ร่วมนิเทศการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยการเยี่ยมห้องเรียนในสถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง

Read More DE; ?>

นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 พร้อมด้วยผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ร่วมนิเทศการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยการเยี่ยมห้องเรียนในสถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง

Read More

นายชาติกิตติ ชินาภาษ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5 พร้อมด้วยผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน ร่วมนิเทศการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยการเยี่ยมห้องเรียนในสถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง

Read More