หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ Covid-19

แจ้งให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทราบเกี่ยวกับการเรียนทางไกลซึ่งเป็นเรื่องใหม่และอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ทางโรงเรียนขอชี้แจงว่าให้พยายามดูแลช่วยเหลือบุตรหลานของท่านตามศักยภาพทั้งด้านการเรียนและการจัดหาอุปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น หากไม่พร้อมทางโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือต่อไป ให้ติดต่อประสานงานกับครูประชั้นอย่างใกล้ชิดนะครับ

ดูชัดๆ ฟังเต็มๆ รู้จักโรคโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ

10 คำถามต้องรู้ ‘โควิด 19’

THE STANDARD

10 วิธีป้องกันไข้หวัดโคโรน่า

Health Coach Natalie

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปีการศึกษา 2563 มีข้าราชการครู 14 คน บุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียน ทั้งสิ้น 264 คน

Continue Reading

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการอบรมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาโรงเรียนบ้านคอแลนได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะทดลองการจัดการศึกษาทางไกล ระยะการจัดการเรียนการสอน และระยะการทดสอบ/การศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 รูปแบบการจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวและบริหารจัดการใน ความปกติใหม่ในวิถีชีวิต (New Normal) ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่กำหนดไว้

Continue Reading
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

สรุปการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ VDO Conference การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  วันที่  20 พฤษภาคม 2563  

โดย นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มี
3 รูปแบบ ได้แก่

 1. On Site (ออนไซต์) คือ การเรียนการสอนปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยตามประกาศของ ศบค. จังหวัด (ยกเว้น โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง และ โรงเรียนที่เปิดเรียนแล้วมีนักเรียนติดเชื้อ ต้องมีการเรียนทั้ง On-Air และ Online)
 2. On Air (ออนแอร์) คือ การเรียนผ่านระบบดาวเทียม ช่อง DLTV และดิจิตอลทีวี
 3. Online (ออนไลน์) คือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแล็บท็อป) แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

 ช่องทางการรับชมช่องการศึกษาทางไกล มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ  ได้แก่

 1. ระบบ On Air (ออน แอร์) ใช้ระบบกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-Band (จานโปร่ง) และ KU-Band (จานทึบ) โดยส่งสัญญาณภาพความชัดสูง (HD : High Definition) ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้สาย HDMI ดังนั้น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) รุ่นเก่า จะไม่มีช่องต่อสาย HDMI  จึงทำให้ไม่สามารถรับชมได้ ทำให้ผู้ปกครองหลายคนต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นที่มีช่องต่อสาย HDMI ได้ และ ผ่าน ดิจิตอลทีวี ช่อง 37-51
 2. ระบบออนไลน์ (Online) ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ (PC) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Laptop) ใช้แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) โดยระบบที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ มีดังนี้
  2.1 เว็บไซต์การศึกษาทางไกล https://www.dltv.ac.th/
  2.2 DEEP (Digital Education Excellence Platform) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.deep.go.th
  2.3 แอพพลิเคชัน (Application) DLTV ทางสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  2.4 Youtube ช่อง DLTV Channel 1-15 โดยเข้าเว็บไซต์ www.youtube.com เช่น หากต้องการเข้าเรียน ชั้น ป.1 ก็ค้นโดยใช้ข้อความ  “dltv channel 1-15” จะใช้ URL ดังตัวอย่าง https://www.youtube.com/results?search_query=dltv+channel+10
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More Button

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More DE; ?>

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More