หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

โรงเรียนบ้านคอแลน

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลการทดสอบ ONET ระดับชั้น ป.6 - ม.3

1. ความเป็นมาของกิจกรรม 
    เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2561 และเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพด้านการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยได้ติดต่อประสานงานกับวิทยากรมืออาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์  คือ  นายพรชัย  อัศวพรชัย (ติวเตอร์คณิตศาสตร์ บ้านศรีปราชญ์ อุบลราชธานี) มาเป็นวิทยากร  ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคอแลน
2. วัตถุประสงค์
    1) เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
    2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
    3) เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)ของนักเรียน ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3
    4) เพื่อสร้างเสริมประสบการด้านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนทุกระดับ
3. กลุ่มเป้าหมาย 
    ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมทั้งสิน  88 คน และ  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกครน 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
5. งบประมาณ 
    ได้รับงบประมาณจากโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  5,700  บาท
6. ผลที่คิดว่าจะได้รับ 
    1) นักเรียนมีความรักและสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์
    2) นักเรียนมีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น
    3) นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) สูงขึ้น
    4) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้เปิดโลกทัศน์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต ๕
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  จันทร์ทรัพย์ นางบัวกัน  จันทร
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลภัส  สีหะบุตร นางบัวกัน  จันทร
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  สายทอง นางบัวกัน  จันทร
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  จิตจันทร์ นางบัวกัน  จันทร
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงนพภัสสร  สังคะรินทร์ นางบัวกัน  จันทร
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงนริศรา  วรขันธ์ นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงศศิธร  อินระวงศ์ นางสาวทิยาพร  จันทวี
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกวิน  พุ่มจันทร์ นายถาวร  คำนนท์
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภูริตา  อินเสนา นางสาวเกษสุพรรณ  ขันคำ
0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยกรปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
เด็กหญิงลภัส สีหะบุตร
เกิดวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม 2552 อายุ 9 ปี
บิดาชื่อ สุริยา สีหะบุตร
มารดาชื่อนางอุไร คำภาสอน
กำลังศึกษาอยูชั้น ป.3
ผลงาน ชนะเลิศเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่จากกิจกรรมวรรณกรรมพิจาารณ์ ชั้น ป.1-3

ครูผู้ฝึกสอน
นางบัวกัน จันทร
ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านคอแลน

จะไปแข่งขันในระดับภาคแลระดับประเทศที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2561
0
0
0
s2sdefault