Notice: Undefined index: componentType in /volume1/web/enet/templates/dd_university_104/component.php on line 12 รายงานสถานการณ์ COVID-19 รายวัน

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 268

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การดำเนินการกำกับติดตามและบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
- ในวันนี้ไม่มีนักเรียนและผู้ปกครองที่เฝ้าระวังแล้ว
- การมาเรียนในรูปแบบปกติ (On-site) ส่วนห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ยังคงมาเรียนในรูปแบบสลับวันมาเรียนโดยแบ่งตามเลขที่คู่และคี่ จนกว่าสถานการณ์ Covid-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะได้มาเรียนในแบบ On-site ทุกคน
นักเรียนและผู้ปกครองที่เฝ้าระวัง หมายถึง นักเรียนที่ย้ายมาจากสถานศึกษาต่างจังหวัด และกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ติดเชื้อ แต่โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และมติของคณะกรรมการสถานศึกษา จึงให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะเห็นว่ามีความปลอดภัย ในระหว่างมีการเฝ้าระวัง โรงเรียนได้มอบให้ครูประจำชั้นและประจำวิชาได้มอบหมายให้เรียนในรูปแบบ On-hand คือ มอบใบความรู้ ใบงาน ให้การบ้าน และติดตามผลเป็นระยะ ๆ กับผู้ปกครอง 

0
0
0
s2sdefault