หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

Could not instantiate mail function.

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 603

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การดำเนินการกำกับติดตามและบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
- ในวันนี้ไม่มีนักเรียนและผู้ปกครองที่เฝ้าระวังแล้ว
- การมาเรียนในรูปแบบปกติ (On-site) ส่วนห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ยังคงมาเรียนในรูปแบบสลับวันมาเรียนโดยแบ่งตามเลขที่คู่และคี่ จนกว่าสถานการณ์ Covid-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะได้มาเรียนในแบบ On-site ทุกคน
นักเรียนและผู้ปกครองที่เฝ้าระวัง หมายถึง นักเรียนที่ย้ายมาจากสถานศึกษาต่างจังหวัด และกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ติดเชื้อ แต่โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และมติของคณะกรรมการสถานศึกษา จึงให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะเห็นว่ามีความปลอดภัย ในระหว่างมีการเฝ้าระวัง โรงเรียนได้มอบให้ครูประจำชั้นและประจำวิชาได้มอบหมายให้เรียนในรูปแบบ On-hand คือ มอบใบความรู้ ใบงาน ให้การบ้าน และติดตามผลเป็นระยะ ๆ กับผู้ปกครอง 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault