หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 592

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

         เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยู่ในสภาวะของการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในระลอกที่สอง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคออกมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  โดยได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จึงได้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรมของโรงเรียนเพื่อเปิดภาคเรียนใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนต้องดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และกำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งประเมินตนเองในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค มิติที่ 2 การเรียนรู้  มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มิติที่ 5 นโยบาย และ มิติที่ 6 การบริหารการเงิน ซึ่งโรงเรียนบ้านคอแลนได้ประเมินตนเองและผ่านการประเมินทั้งหมด 44 ข้อ (สีเขียว) เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (โรงเรียนกลุ่มที่ 3 หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 คนต่อห้อง สำหรับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส หรือจำนวนนักเรียนมากว่า 25 คนต่อห้อง สำหรับระดับมัธยมศึกษา) ดังต่อไปนี้

***info-graphic โดย ครูกมลกานต์ สุภาวงศ์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (ต่อ)
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault