หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

Warning: getimagesize(/volume1/web/enet/images/slideshow/ป้ายติวคณิต3.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1647

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 793

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลการทดสอบ ONET ระดับชั้น ป.6 - ม.3

1. ความเป็นมาของกิจกรรม 
    เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2561 และเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพด้านการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยได้ติดต่อประสานงานกับวิทยากรมืออาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์  คือ  นายพรชัย  อัศวพรชัย (ติวเตอร์คณิตศาสตร์ บ้านศรีปราชญ์ อุบลราชธานี) มาเป็นวิทยากร  ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคอแลน
2. วัตถุประสงค์
    1) เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
    2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
    3) เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)ของนักเรียน ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3
    4) เพื่อสร้างเสริมประสบการด้านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนทุกระดับ
3. กลุ่มเป้าหมาย 
    ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมทั้งสิน  88 คน และ  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกครน 
4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
5. งบประมาณ 
    ได้รับงบประมาณจากโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  5,700  บาท
6. ผลที่คิดว่าจะได้รับ 
    1) นักเรียนมีความรักและสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์
    2) นักเรียนมีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น
    3) นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) สูงขึ้น
    4) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้เปิดโลกทัศน์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault