หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 740

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต ๕
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  จันทร์ทรัพย์ นางบัวกัน  จันทร
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลภัส  สีหะบุตร นางบัวกัน  จันทร
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  สายทอง นางบัวกัน  จันทร
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  จิตจันทร์ นางบัวกัน  จันทร
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงนพภัสสร  สังคะรินทร์ นางบัวกัน  จันทร
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงนริศรา  วรขันธ์ นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงศศิธร  อินระวงศ์ นางสาวทิยาพร  จันทวี
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกวิน  พุ่มจันทร์ นายถาวร  คำนนท์
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภูริตา  อินเสนา นางสาวเกษสุพรรณ  ขันคำ
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 6

1. นางสาวณัฐชา  ลับภู
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีสุระ
3. นางสาวอาริยา  พลปัญญา

นางธนพร  สัมมาวงศ์
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โลดล่วง
2. เด็กหญิงปาลิตา  เทียมวัน
1. นายทองคำ  ตรีรัตน์
2. นางนภาพร  ตรีรัตน์
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายฐณะวัฒน์  ร้อยมิตร นายจงรัก  สุดชัย
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงปุณิกา  จันทร์อร่าม นางสาวประภาพรรณ  พลศรี
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายรวิช  ชินราช นายจงรัก  สุดชัย
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญญาพอ นางสาวประภาพรรณ  พลศรี
16 ต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจิรภัทร  นนท์ศิริ นางสาวประภาพรรณ  พลศรี
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เพียะวงศ์
2. เด็กชายคณิศร  สิงห์มนต์
3. เด็กชายจิรภัทร  นันขันตรี
4. เด็กชายนันทิช  พวงเจริญ
5. เด็กชายวรวิทย์  จันที
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พาเจริญ
1. นายประพันธ์  ดาบุตร
2. นางเดือนเพ็ญ  ดาบุตร
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุภาภรณ์  พรพิพัตร
2. เด็กหญิงรักษิณา  แดนเดช
3. เด็กหญิงสุวริน  นิสัย
1. นายทองคำ  ตรีรัตน์
2. นางนภาพร  ตรีรัตน์
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  พัฒนา
2. เด็กหญิงรจนา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แซ่ลิ้ม
1. นางเดือนเพ็ญ  ดาบุตร
2. นายประพันธ์  ดาบุตร
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมา  แก้วนวล นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง

คอมเมนต์   

stam
0 #1 stam 2563-05-26 16:42
Remarkable! Its actually amazing article, I have got much clear idea regarding from this piece of writing.
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault