หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4885

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยกรปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้

 

              1. ด้านความปลอดภัย
                 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
              2. ด้านโอกาส
                  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
                  2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
                  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
                  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              3. ด้านคุณภาพ
                  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
                  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
                  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
                  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
              4. ด้านประสิทธิภาพ
                  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
                  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
                  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
                  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
                  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีสมรรถนะ ตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความยั่งยืนของความรู้ของผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ นี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย
    2.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

 3. เป้าหมาย
     3.1 ด้านปริมาณ        
           3.1.1 มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ
           3.1.2 มีเว็บไซต์ที่มีสามารถตอบสนองภารกิจของระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 เว็บไซต์
     3.2 ด้านคุณภาพ
           3.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีความสะดวก รวดเร็ว
           3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับสูงขึ้น

4. การดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1
2

3
4
5
6

สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น ของสถานศึกษา
สถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก ในการแก้ไข ปัญหา ตามสภาพจริงของโรงเรียน
ดำเนินการดูแลปรับปรุงระบบ และเว็บไซต์โรงเรียน
ทำ MOU กับเครือข่ายระบบ Ednet-OMS/OMO
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเมินผล กำกับ ติดตาม

พฤษภาคม  64
พฤษภาคม 64

กรกฎาคม 64
สิงหาคม 64
ก.ค. - ส.ค. 64
ต.ค.64, มี.ค.65

ครูทุกคน
ครูทุกคน

ผู้ดูแลระบบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยากรต้นทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

5. งบประมาณ

          ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของสถานศึกษา จำนวน  5,000  บาท

 กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ 1 สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ ประเมินทางเลือก ในการแก้ไข ปัญหา ตามสภาพจริงของโรงเรียน

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการดูแลปรับปรุงระบบ และเว็บไซต์โรงเรียน

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 4 ทำ MOU กับเครือข่ายระบบ Ednet-OMS/OMO

-

-

-

3,000

-

กิจกรรมที่ 5 การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

2,000

-

-

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล กำกับ ติดตาม

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

2,000

3,000

-

6. การวัดและประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัด

เครื่องมือ

1.

ร้อยละของคะแนนค่าพัฒนาการผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตรวจนับ

แบบประเมินพัฒนาการ

ข้อสอบ

2

ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์

สอบถาม

แบบสอบถาม

3

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สังเกต
สอบถาม

แบบบันทึกการนิเทศ
แบบสอบถาม

4

ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

สอบถาม

แบบสอบถาม

5

ประสิทธิภาพของระบบ Ednet-OMS/OMO และเว็บไซต์ของโรงเรียน

สอบถาม

แบบบันทึกการนิเทศ
แบบสอบถาม

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
     7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

คอมเมนต์   

KYpTwHf
0 #975 KYpTwHf 2566-11-29 13:51
cialis online without 8 Rural 123 2
อ้างอิง
canadian pharcharmy
0 #974 canadian pharcharmy 2566-09-28 13:50
best online international pharmacies canadian pharcharmy : https://buyviagraonliney.com/#
cheap prescription drugs canadian pharmacies online
panacea pharmacy https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
pharmacy
0 #973 pharmacy 2566-09-28 10:47
medical pharmacy medicine online shopping : https://buyviagraonliney.com/#
canadia online pharmacy pharmacies shipping to usa
best canadian online pharmacy https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
prescriptions online
0 #972 prescriptions online 2566-09-28 07:41
buy generic viagra online medicine online order : https://buyviagraonliney.com/#
pharmacy on line approved canadian online pharmacies
discount canadian drugs https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
online canadian phar
0 #971 online canadian phar 2566-09-28 04:35
online pharmacies of canada shoppers drug mart canada : https://buyviagraonliney.com/#
canadian drugs pharmacy pharmacy
pharmacy online prescription https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
pharmacies shipping
0 #970 pharmacies shipping 2566-09-28 01:10
canadian pharmaceuticals canadian pharcharmy : https://buyviagraonliney.com/#
drugstore online shopping walmart pharmacy viagra
discount pharmacy https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
pharmacies
0 #969 pharmacies 2566-09-27 21:58
pharmacy online shopping canadian online pharmacies : https://buyviagraonliney.com/#
online pharmacies legitimate drugstore online
canadian pharmacies-24h https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
canada drugs online
0 #968 canada drugs online 2566-09-27 18:39
pills viagra pharmacy 100mg drugstore online : https://buyviagraonliney.com/#
online drugstore online order medicine
international pharmacy https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #967 Bobbylap 2566-09-27 15:10
generic viagra online generic viagra online pharmacy : https://buyviagraonliney.com/#
online pharmacies in usa international pharmacy
canadian drugs online pharmacies https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #966 Bobbylap 2566-09-27 11:39
walmart pharmacy online canadian pharmacies online : https://buyviagraonliney.com/#
medical pharmacy online pharmacy
cialis pharmacy online https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #965 Bobbylap 2566-09-27 08:19
medical pharmacy cialis pharmacy online : https://buyviagraonliney.com/#
pills viagra pharmacy 100mg viagra generic canadian pharmacy
canadian government approved pharmacies https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #964 Bobbylap 2566-09-27 04:37
pharmacy online drugstore pharmacy online prescription : https://buyviagraonliney.com/#
mexican border pharmacies shoppers pharmacy
canadian drugs online pharmacies https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #963 Bobbylap 2566-09-27 00:05
panacea pharmacy canadian pharmacies : https://buyviagraonliney.com/#
medical pharmacy indian pharmacy
navarro pharmacy https://buyviagraonliney.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #962 Bobbylap 2566-08-26 10:12
erectile stimulus buy erectile dysfunction pills online : https://www.bgaudio.org/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Morganbumq#
erectile dysfunction when quitting drinking erectile therapy
does erectile dysfunction come on suddenly http://contractorsadvisor.net/forums/users/issacbrode/edit/?updated=true/users/issacbrode/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #961 Bobbylap 2566-08-25 23:59
erectile on demand reviews prostate cancer erectile dysfunction : https://yazdkhodro.ir/author/kevinledes/#
top erectile strength products erectile diet
erectile quality scale http://www.dungdong.com/home.php?mod=space&uid=2527925&do=profile
อ้างอิง
Bobbylap
0 #960 Bobbylap 2566-08-25 13:36
is erectile dysfunction covered by medicare erectile pills over the counter : https://thegameofcareers.com/forums/users/claricezro/edit/?paged=0/users/claricezro/#
erectile stimulation treatment top erectile dysfunction pills
erectile dysfunction exercises https://forum.veriagi.com/profile.php?id=3186327
อ้างอิง
Bobbylap
0 #959 Bobbylap 2566-08-25 03:14
erectile natural remedies cheap ed drugs : https://umaco.de/to-ensure-that-you-to-be-successful-in-online-order-medicine-listed-below-are-5-invaluable-things-to-know/#
erectile meds ed drugs
cheapest erectile dysfunction pill comparison https://homemdigital.com/forums/users/chaunceytu/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #958 Bobbylap 2566-08-24 00:36
erectile treatment erectile enhancement : https://www.fitnessgeared.com/members/dannycarne/1806-lies-youve-been-told-about-online-medicine-shopping.html#
what erectile dysfunction herbs effect her es ed drugs over the counter
erectile suppliers https://thegameofcareers.com/forums/users/claricezro/edit/?paged=0/users/claricezro/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #957 Bobbylap 2566-08-23 10:57
does erectile dysfunction end erectile pills canada : https://piesapalbe.estranky.sk/#
erectile tissue definition ed drugs over the counter
erectile disorder articles https://umaco.de/to-ensure-that-you-to-be-successful-in-online-order-medicine-listed-below-are-5-invaluable-things-to-know/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #956 Bobbylap 2566-08-22 21:25
erectile clinic erectile pills without a doctor prescription : http://www.ribinad.com/forum/profile.php?id=2957#
is erectile dysfunction a chronic condition best ed drugs
erectile dysfunction symptoms https://forum.veriagi.com/profile.php?id=3186327
อ้างอิง
Bobbylap
0 #955 Bobbylap 2566-08-22 07:40
how to erectile dysfunction erectile function returns as copper decreases : https://lx.ahjxc.xyz/home.php?mod=space&uid=4685569&do=profile&from=space#
is erectile dysfunction a symptom of diabetes ed drugs
erectile restoration https://dohabb.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=3277956
อ้างอิง
Bobbylap
0 #954 Bobbylap 2566-08-21 18:04
erectile capacity erectile pills over the counter : https://www.laojintuan.com/space-uid-127705.html#
erectile tissue histology erectile helper
alcohol induced erectile dysfunction https://neurofeedbackalliance.org/community/profile/gladysdura/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #953 Bobbylap 2566-08-12 20:34
prostate cancer erectile dysfunction new drugs for ed : https://umaco.de/to-ensure-that-you-to-be-successful-in-online-order-medicine-listed-below-are-5-invaluable-things-to-know/#
best erectile herbs princeton guidelines erectile dysfunction
can erectile dysfunction be revewsw https://eu.4gameforum.com/members/1189354/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #952 Bobbylap 2566-08-12 06:57
erectile function trial offers in sarasota fl cheapest erectile dysfunction pill comparison : https://homemdigital.com/forums/users/chaunceytu/#
service connected erectile dysfunction cheapest ed drugs
erectile pictures https://www.cotizaciondemetales.com/foro/forums/users/sophiabrer/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #951 Bobbylap 2566-08-11 14:51
erectile on demand scam best erectile pills : http://www.batumirent.com/author/cecillogsd/#
erectile synonym erectile problems and solutions
is erectile dysfunction secondary to ptsd https://dgtss.gouv.sn/fr/content/every-little-thing-you-wanted-learn-about-online-medicine-buy-and-have-been-afraid-ask
อ้างอิง
Bobbylap
0 #950 Bobbylap 2566-08-11 01:10
erectile medication where to purchase erectile vacuum pump : https://eu.4gameforum.com/members/1189354/#
why erectile dysfunction happens erectile
is erectile dysfunction a symptom of diabetes https://www.reliabilityextranet.com/forums/users/ezekielmac/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #949 Bobbylap 2566-08-09 15:40
cheapest erectile dysfunction pill comparison erectile mastery exercises : http://aupa1913.org/actualidad/foro/profile/pablobarnh/#
are erectile dysfunction pills dangerous buy erectile dysfunction meds online
erectile health https://farawaykingdom.net/2023/02/28/are-you-embarrassed-by-your-online-pharmacy-skills-here%c2%92s-what-to-do/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #948 Bobbylap 2566-08-09 04:29
does erectile dysfunction destroy marriages erectile diffusion : http://promoaja.com/members/chauhillar/#
erectile enhancement pills best erectile pills
erectile stimulation treatment http://7pdf.ir/unknown-facts-about-pharmacy-uk-made-known/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #947 Bobbylap 2566-08-08 20:21
is erectile dysfunction mental new drugs for ed : https://www.icsp-hyderabad.com/forums/users/blpedmundz/#
is erectile dysfunction common in older men erectile enhancement pills
erectile tissue in men https://www.buy1on1.com/user/profile/2156385
อ้างอิง
Bobbylap
0 #946 Bobbylap 2566-08-08 07:23
erectile therapist erectile pills without a doctor prescription : https://www.karcinomdojke.rs/forums/users/sabinalamm/edit/?updated=true/users/sabinalamm/#
erectile vacuum pump costs best erectile pills
erectile enhancement pills https://500px.com/p/stofovinin/?view=groups
อ้างอิง
Bobbylap
0 #945 Bobbylap 2566-08-07 17:33
erectile restoration erectile creams for men : http://www.pakbrowse.com/user/profile/8290#
erectile clinics cleveland ed drugs over the counter
erectile strength diet https://clicavisos.com.ar/author/erniepmsiw/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #944 Bobbylap 2566-08-07 03:21
erectile pills that work erectile definition : https://clicavisos.com.ar/author/erniepmsiw/#
erectile massage rochester ny erectile tissue in nose
erectile winstrol https://ai.igcps.com/home.php?mod=space&uid=439125&do=profile&from=space
อ้างอิง
Bobbylap
0 #943 Bobbylap 2566-08-06 13:31
is erectile dysfunction reversible is erectile dysfunction a va disability rates : https://towyardcars.com/author/ignaciomcc/#
erectile home remedy erectile pictures
erectile dysfunction icd 10 https://nienalo.strikingly.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #942 Bobbylap 2566-08-05 23:02
erectile d with matt lauer is erectile dysfunction a va disability : https://www.pcseaz.com/home.php?mod=space&uid=234929&do=profile#
erectile male enhancement best erectile dysfunction drug
erectile aids http://yinyue7.com/space-uid-603820.html
อ้างอิง
Bobbylap
0 #941 Bobbylap 2566-08-05 09:10
reviews of erectile dysfunction treatment review erectile dysfunction pump : https://www.qzqcfw.com/home.php?mod=space&uid=157003&do=profile&from=space#
can erectile dysfunction be mental erectile dementia
erectile disorder dsm 5 https://www.buy1on1.com/user/profile/2156385
อ้างอิง
Bobbylap
0 #940 Bobbylap 2566-08-04 19:05
help with erectile dysfunction best ed drugs : https://thegameofcareers.com/forums/users/claricezro/edit/?paged=0/users/claricezro/#
will erectile dysfunction go away erectile implants video
erectile pills china https://doska.philatelie.ru/author/vilmacluca/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #939 Bobbylap 2566-08-04 05:15
does erectile dysfunction go away new drugs for ed : https://electricalcars.net/index.php?qa=326752&qa_1=why-online-pharmacies-succeeds#
online doctor erectile dysfunction erectile function paralysis
is erectile dysfunction a chronic disease http://aupa1913.org/actualidad/foro/profile/pablobarnh/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #938 Bobbylap 2566-08-03 15:10
acupuncture for erectile can erectile dysfunction be healed : https://oglaszam.pl/author/ujuemanuel/#
erectile machines does erectile dysfunction affect fertility
top male erectile pill https://ririokoye.com/members/chaudibell/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #937 Bobbylap 2566-08-03 01:23
can erectile dysfunction be treated new ed drugs : https://yazdkhodro.ir/author/kevinledes/#
problems with erectile dysfunction erectile injections pics
erectile organs crossword https://forum.veriagi.com/profile.php?id=3186327
อ้างอิง
Bobbylap
0 #936 Bobbylap 2566-08-02 11:09
erectile bands erectile synonym : https://towyardcars.com/author/ignaciomcc/#
erectile hardening cream erectile pills from canada
does erectile dysfunction cause infertility http://brianknapp.co/community/profile/dillondeet/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #935 Bobbylap 2566-08-01 21:08
erectile dysfunction in men what erectile dysfunction solution works best : https://www.elitesportpsy.org.au/forums/users/amielovett/#
erectile jelly erectile implant surgery
which erectile dysfunction pills work http://www.wirsindfoto.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=326396
อ้างอิง
Bobbylap
0 #934 Bobbylap 2566-08-01 06:46
erectile prosthesis erectile aids : http://yinyue7.com/space-uid-603820.html#
erectile hopeless ed drugs generic
erectile injection therapy plan https://dohabb.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=3277956
อ้างอิง
Bobbylap
0 #933 Bobbylap 2566-07-31 04:10
does erectile dysfunction cause depression is erectile dysfunction a chronic disease : https://www.bgaudio.org/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Morganbumq#
erectile home remedy erectile discussion
best erectile dysfunction pills online https://nienalo.strikingly.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #932 Bobbylap 2566-07-30 13:44
erectile medicine for men ed drugs over the counter : https://www.cotizaciondemetales.com/foro/forums/users/sophiabrer/#
erectile dysfunction pump erectile function index 5
erectile organs pha http://cq.x7cq.vip/home.php?mod=space&uid=7547482&do=profile&from=space
อ้างอิง
Bobbylap
0 #931 Bobbylap 2566-07-29 23:32
erectile disorder psychology ed drugs generic : https://www.ideasaurus.net/forums/users/clairepalm/#
erectile incontinence ed drugs over the counter
erectile supplement gnc https://oglaszam.pl/author/ujuemanuel/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #930 Bobbylap 2566-07-29 09:25
erectile anxiety erectile dysfunction guide : http://86x.org/home.php?mod=space&uid=1980778&do=profile&from=space#
which erectile dysfunction drug is best will erectile dysfunction go away
erectile health news http://www.ribinad.com/forum/profile.php?id=2957
อ้างอิง
Bobbylap
0 #929 Bobbylap 2566-07-28 19:10
buy erectile dysfunction pills erectile assistance : https://www.unitenplay.com/forums/users/staceyhutc/#
erectile function after urethralplasty erectile pills china
best erectile herbs https://toppazar.com/author/pxhbeatriz/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #928 Bobbylap 2566-07-28 04:58
problems with erectile dysfunction help with erectile dysfunction : https://neurofeedbackalliance.org/community/profile/gladysdura/#
erectile restoration centers llc erectile 20170 elderly
erectile stimulus http://www.batumirent.com/author/cecillogsd/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #927 Bobbylap 2566-07-27 14:53
erectile products erectile pill sponsored by doctor oz : https://bizzultz.com/component/k2/itemlist/user/46471-canadianpharmaceuticalsonlinereviewsguide#
erectile dysfunction when quitting drinking buy erectile dysfunction meds online
erectile pills without a doctor prescription https://pinshape.com/users/2517016-cheap-ed-drugs
อ้างอิง
Bobbylap
0 #926 Bobbylap 2566-07-27 01:00
best erectile drug ed drugs generic : https://www.buy1on1.com/user/profile/2156385#
erectile sonic video erectile dysfunction
is erectile dysfunction a va disability rates https://www.fastsell.co.za/user/profile/8706
อ้างอิง
Bobbylap
0 #925 Bobbylap 2566-07-26 08:41
erectile enhancement solutions to erectile dysfunction : https://www.unitenplay.com/forums/users/staceyhutc/#
is erectile dysfunction a disability is erectile dysfunction a disability
buy erectile dysfunction meds https://www.qzqcfw.com/home.php?mod=space&uid=157003&do=profile&from=space
อ้างอิง
Bobbylap
0 #924 Bobbylap 2566-07-25 18:37
erectile fissure best drugs for ed : http://www.ribinad.com/forum/profile.php?id=2957#
erectile damage can erectile dysfunction happen suddenly
erectile restoration centers llc https://www.sitiosecuador.com/author/yaniraxwq/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #923 Bobbylap 2566-07-24 00:52
what cause erectile dysfunction erectile pills canada : https://www.zonamobile.net/forums/profile/garnetpguk/#
do erectile pills work erectile pills canada
best erectile supplements https://eu.4gameforum.com/members/1189354/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #922 Bobbylap 2566-07-20 21:31
is erectile dysfunction a disability erectile cherries : https://www.pcseaz.com/home.php?mod=space&uid=234929&do=profile#
erectile amazon new ed drugs
which erectile dysfunction pills work https://worldtaxi.org/2023/02/25/the-one-thing-to-do-for-canadian-pharmacies/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #921 Bobbylap 2566-07-20 13:05
erectile linked diabetes erectile natural diet pdf : https://oglaszam.pl/author/ujuemanuel/#
erectile gel best erectile dysfunction drug
erectile tissue around the urethra https://www.zonamobile.net/forums/profile/garnetpguk/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #920 Bobbylap 2566-07-20 04:57
erectile pills new drugs for ed : https://forum.veriagi.com/profile.php?id=3186327#
erectile enhancement pills ed drugs over the counter
erectile wow video https://plancaticam.estranky.cz/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #919 Bobbylap 2566-07-19 23:30
erectile booster method book erectile medical vacuum pump : https://gravesales.com/author/serenakenn/#
erectile vitimans top erectile dysfunction pills
erectile medications http://brianknapp.co/community/profile/dillondeet/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #918 Bobbylap 2566-07-19 20:32
can erectile dysfunction be permanent new ed drugs : http://brianknapp.co/community/profile/dillondeet/#
can erectile dysfunction be fixed best drugs for ed
compare erectile dysfunction medicines https://bizzultz.com/component/k2/itemlist/user/46471-canadianpharmaceuticalsonlinereviewsguide
อ้างอิง
Bobbylap
0 #917 Bobbylap 2566-07-19 16:55
erectile enhancer ed drugs generic : https://oglaszam.pl/author/ujuemanuel/#
solving erectile dysfunction without meds herbs for erectile dysfunction
is erectile dysfunction real https://gravesales.com/author/serenakenn/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #916 Bobbylap 2566-07-18 23:56
soma erectile dysfunction best drugs for ed : http://brianknapp.co/community/profile/dillondeet/#
erectile disorder exam cheap ed drugs
buy erectile dysfunction pills online india http://www.pakbrowse.com/user/profile/8290
อ้างอิง
Bobbylap
0 #915 Bobbylap 2566-07-18 15:23
erectile pills from canada erectile enhancement pills : https://forum.veriagi.com/profile.php?id=3186327#
coupons for erectile dysfunction erectile enhancement pills
erectile pump reviews https://www.cotizaciondemetales.com/foro/forums/users/sophiabrer/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #914 Bobbylap 2566-07-18 06:59
erectile diffusion can erectile dysfunction be temporary : https://www.karcinomdojke.rs/forums/users/sabinalamm/edit/?updated=true/users/sabinalamm/#
erectile natural diet pdf reviews of erectile dysfunction treatment
is erectile dysfunction secondary to ptsd https://www.globale-evolution.de/member.php?u=30767-AugustusZe
อ้างอิง
Bobbylap
0 #913 Bobbylap 2566-07-17 22:28
best erectile dysfunction pills online erectile hypertension : https://www.unitenplay.com/forums/users/staceyhutc/#
erectile male enhancement best ed drugs
erectile problems and solutions https://www.elitesportpsy.org.au/forums/users/amielovett/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #912 Bobbylap 2566-07-17 16:52
which erectile dysfunction drugs work best herbs for erectile dysfunction : https://www.qzqcfw.com/home.php?mod=space&uid=157003&do=profile&from=space#
erectile issues ed drugs generic
erectile tissue in women https://poweredgemag.com/forums/users/chelseaath/edit/?updated=true/users/chelseaath/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #911 Bobbylap 2566-07-17 08:15
erectile function trial offers in sarasota fl erectile disorder symptoms : https://lx.ahjxc.xyz/home.php?mod=space&uid=4685569&do=profile&from=space#
erectile dysfunction clinic how erectile dysfunction drugs work
erectile hyperfunction https://neurofeedbackalliance.org/community/profile/gladysdura/
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault