หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4475

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยกรปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้

 

              1. ด้านความปลอดภัย
                 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
              2. ด้านโอกาส
                  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
                  2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
                  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
                  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              3. ด้านคุณภาพ
                  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
                  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
                  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
                  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
              4. ด้านประสิทธิภาพ
                  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
                  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
                  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
                  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
                  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีสมรรถนะ ตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความยั่งยืนของความรู้ของผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ นี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย
    2.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

 3. เป้าหมาย
     3.1 ด้านปริมาณ        
           3.1.1 มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 1 ระบบ
           3.1.2 มีเว็บไซต์ที่มีสามารถตอบสนองภารกิจของระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 เว็บไซต์
     3.2 ด้านคุณภาพ
           3.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีความสะดวก รวดเร็ว
           3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับสูงขึ้น

4. การดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1
2

3
4
5
6

สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น ของสถานศึกษา
สถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก ในการแก้ไข ปัญหา ตามสภาพจริงของโรงเรียน
ดำเนินการดูแลปรับปรุงระบบ และเว็บไซต์โรงเรียน
ทำ MOU กับเครือข่ายระบบ Ednet-OMS/OMO
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเมินผล กำกับ ติดตาม

พฤษภาคม  64
พฤษภาคม 64

กรกฎาคม 64
สิงหาคม 64
ก.ค. - ส.ค. 64
ต.ค.64, มี.ค.65

ครูทุกคน
ครูทุกคน

ผู้ดูแลระบบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยากรต้นทาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

5. งบประมาณ

          ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของสถานศึกษา จำนวน  5,000  บาท

 กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ 1 สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ ประเมินทางเลือก ในการแก้ไข ปัญหา ตามสภาพจริงของโรงเรียน

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการดูแลปรับปรุงระบบ และเว็บไซต์โรงเรียน

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 4 ทำ MOU กับเครือข่ายระบบ Ednet-OMS/OMO

-

-

-

3,000

-

กิจกรรมที่ 5 การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

-

2,000

-

-

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล กำกับ ติดตาม

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

2,000

3,000

-

6. การวัดและประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัด

เครื่องมือ

1.

ร้อยละของคะแนนค่าพัฒนาการผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตรวจนับ

แบบประเมินพัฒนาการ

ข้อสอบ

2

ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์

สอบถาม

แบบสอบถาม

3

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

สังเกต
สอบถาม

แบบบันทึกการนิเทศ
แบบสอบถาม

4

ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

สอบถาม

แบบสอบถาม

5

ประสิทธิภาพของระบบ Ednet-OMS/OMO และเว็บไซต์ของโรงเรียน

สอบถาม

แบบบันทึกการนิเทศ
แบบสอบถาม

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
     7.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

คอมเมนต์   

Bobbylap
0 #862 Bobbylap 2566-06-03 10:54
best erectile dysfunction pumps erectile support : https://www.breakoursilence.com/community/profile/carolynuik/#
erectile definition erectile enhancement pills
do erectile pills work https://lx.ahjxc.xyz/home.php?mod=space&uid=4685569&do=profile&from=space
อ้างอิง
Bobbylap
0 #861 Bobbylap 2566-06-03 02:35
erectile means best erectile dysfunction natural remedies : https://worldtaxi.org/2023/02/25/the-one-thing-to-do-for-canadian-pharmacies/#
erectile dysfunction clinic cheapest ed drugs
when does erectile dysfunction start https://toppazar.com/author/pxhbeatriz/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #860 Bobbylap 2566-06-02 18:13
erectile dysfunction treatment erectile recovery after prostatectomy : https://plancaticam.estranky.cz/#
erectile solution ratings for erectile dysfunction
best erectile dysfunction medication https://lx.ahjxc.xyz/home.php?mod=space&uid=4685569&do=profile&from=space
อ้างอิง
Bobbylap
0 #859 Bobbylap 2566-06-02 10:00
top erectile dysfunction drugs erectile enhancement pills : https://gravesales.com/author/serenakenn/#
erectile aliments erectile jelly
erectile discussion http://bbs.boway.net/home.php?mod=space&uid=268495&do=profile&from=space
อ้างอิง
Bobbylap
0 #858 Bobbylap 2566-06-02 01:55
erectile over the counter products best erectile dysfunction medication : http://86x.org/home.php?mod=space&uid=1980778&do=profile&from=space#
fast acting erectile pills erectile pills canada
erectile tissue around the urethra https://yazdkhodro.ir/author/kevinledes/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #857 Bobbylap 2566-06-01 17:33
best erectile dysfunction drug erectile pills without a doctor prescription : https://dgtss.gouv.sn/fr/content/every-little-thing-you-wanted-learn-about-online-medicine-buy-and-have-been-afraid-ask#
erectile disf new ed drugs
erectile vit e http://7pdf.ir/unknown-facts-about-pharmacy-uk-made-known/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #856 Bobbylap 2566-06-01 09:22
erectile shots help with erectile dysfunction : https://dohabb.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=3277956#
erectile surgery best erectile dysfunction drug
erectile pump youtube https://wallsawadar.zombeek.cz/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #855 Bobbylap 2566-06-01 01:08
is erectile dysfunction mental top erectile dysfunction pills : https://www.zonamobile.net/forums/profile/garnetpguk/#
buy erectile dysfunction pills online ed drugs
why erectile dysfunction https://dgtss.gouv.sn/fr/content/every-little-thing-you-wanted-learn-about-online-medicine-buy-and-have-been-afraid-ask
อ้างอิง
Bobbylap
0 #854 Bobbylap 2566-05-31 16:39
erectile creams walgreens erectile machines : https://www.bgaudio.org/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Morganbumq#
erectile discomfort erectile issues after heart attack
what erectile dysfunction pill is the best https://www.breakoursilence.com/community/profile/carolynuik/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #853 Bobbylap 2566-05-31 08:16
viagra without erectile dysfunction natural erectile supplements : https://500px.com/p/stofovinin/?view=groups#
is erectile dysfunction reversible buy erectile dysfunction pills
erectile fissure https://bizzultz.com/component/k2/itemlist/user/46471-ordermedicineonlineguidetocommunicatingvalue
อ้างอิง
Bobbylap
0 #852 Bobbylap 2566-05-31 00:06
erectile damage when does erectile dysfunction happen : https://neurofeedbackalliance.org/community/profile/gladysdura/#
erectile hypertension improving erectile dysfunction
which erectile dysfunction pill is best https://www.laojintuan.com/space-uid-127705.html
อ้างอิง
Bobbylap
0 #851 Bobbylap 2566-05-30 15:58
erectile clamp erectile disorder dsm 5 : https://gravesales.com/author/serenakenn/#
does erectile dysfunction destroy marriages erectile supplement gnc
erectile disorder exam https://nienalo.strikingly.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #850 Bobbylap 2566-05-30 07:50
is erectile dysfunction mental erectile with long time : https://www.provenexpert.com/best-erectile-pills/#
top erectile dysfunction drugs botox for erectile dysfunction
discount erectile dysfunction drugs https://forum.veriagi.com/profile.php?id=3186327
อ้างอิง
Bobbylap
0 #849 Bobbylap 2566-05-29 23:31
erectile wow video ace inhibitors erectile dysfunction : https://thegameofcareers.com/forums/users/claricezro/edit/?paged=0/users/claricezro/#
erectile difficulty erectile pills canada
is erectile dysfunction a chronic condition https://www.carhubsales.com.au/user/profile/1177795
อ้างอิง
Bobbylap
0 #848 Bobbylap 2566-05-29 15:02
coupons for erectile dysfunction alcohol induced erectile dysfunction : http://www.ribinad.com/forum/profile.php?id=2957#
erectile improvement best drugs for ed
erectile https://www.cotizaciondemetales.com/foro/forums/users/sophiabrer/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #847 Bobbylap 2566-05-29 06:48
erectile pump youtube best drugs for ed : https://scppfussball.de/forums/users/roystillin#
erectile problems home remedies does erectile dysfunction pills work
erectile function magnesium vitamin k https://www.reliabilityextranet.com/forums/users/ezekielmac/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #846 Bobbylap 2566-05-28 22:51
which erectile dysfunction drug is best erectile pills without a doctor prescription : https://www.qzqcfw.com/home.php?mod=space&uid=157003&do=profile&from=space#
erectile diffusion which erectile dysfunction pills work
erectile pill as shown on shark tank https://www.breakoursilence.com/community/profile/carolynuik/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #845 Bobbylap 2566-05-28 05:54
erectile performance help with erectile dysfunction : http://www.pakbrowse.com/user/profile/8290#
erectile organs crossword clue can erectile dysfunction be mental
erectile tissue problems https://gravesales.com/author/serenakenn/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #844 Bobbylap 2566-05-27 21:52
erectile support solutions to erectile dysfunction : http://www.pakbrowse.com/user/profile/8290#
is erectile dysfunction covered by medicare erectile ring walmart
erectile disorder dsm 5 https://www.cotizaciondemetales.com/foro/forums/users/sophiabrer/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #843 Bobbylap 2566-05-27 13:33
erectile exercises video comparing erectile dysfunction drugs : https://www.cotizaciondemetales.com/foro/forums/users/sophiabrer/#
erectile on demand reviews help with erectile dysfunction
erectile disorder http://promoaja.com/members/chauhillar/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #842 Bobbylap 2566-05-27 05:07
erectile function after prostatectomy buy erectile dysfunction meds online : http://www.pakbrowse.com/user/profile/8290#
erectile natural diet pdf erectile health
erectile prescription pills https://www.unitenplay.com/forums/users/staceyhutc/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #841 Bobbylap 2566-05-19 22:26
does erectile dysfunction cause depression can erectile dysfunction be psychological : https://thegameofcareers.com/forums/users/claricezro/edit/?paged=0/users/claricezro/#
erectile function healthy dads healthy kids best erectile medicine
is erectile dysfunction life threatening https://dohabb.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=3277956
อ้างอิง
Bobbylap
0 #840 Bobbylap 2566-05-19 13:59
erectile desensitization erectile implants side effects : https://umaco.de/to-ensure-that-you-to-be-successful-in-online-order-medicine-listed-below-are-5-invaluable-things-to-know/#
erectile boosting medication best erectile dysfunction medication
solutions to erectile dysfunction https://www.ideasaurus.net/forums/users/clairepalm/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #839 Bobbylap 2566-05-19 05:42
erectile creams rite aid new drugs for ed : http://www.pakbrowse.com/user/profile/8290#
is erectile dysfunction a chronic disease erectile creams rite aid
erectile photos http://allstamps.ru/author/aldavanzet/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #838 Bobbylap 2566-05-18 21:26
erectile chambers ed drugs over the counter : https://yazdkhodro.ir/author/kevinledes/#
best ways to help erectile dysfunction buy erectile dysfunction medications online
erectile strength https://umaco.de/to-ensure-that-you-to-be-successful-in-online-order-medicine-listed-below-are-5-invaluable-things-to-know/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #837 Bobbylap 2566-05-18 12:24
erectile function score causes of erectile dysfunction : https://www.pcseaz.com/home.php?mod=space&uid=234929&do=profile#
partner with erectile dysfunction erectile pills without a doctor prescription
erectile medication over counter https://ririokoye.com/members/chaudibell/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #836 Bobbylap 2566-05-18 04:06
erectile medication bimix ed drugs over the counter : https://www.sex8.zone/home.php?mod=space&uid=7340985&do=profile#
erectile rehabilitation program is erectile dysfunction hereditary
erectile disorder psychology https://towyardcars.com/author/ignaciomcc/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #835 Bobbylap 2566-05-17 17:10
does erectile dysfunction affect desire erectile enhancement pills : http://yinyue7.com/space-uid-603820.html#
is erectile dysfunction covered by insurance top erectile dysfunction pills
erectile pumps http://www.dungdong.com/home.php?mod=space&uid=2527925&do=profile
อ้างอิง
Bobbylap
0 #834 Bobbylap 2566-05-17 08:31
can erectile dysfunction be temporary erectile medicine new zealand silvasta : http://promoaja.com/members/chauhillar/#
buy erectile dysfunction pump cvs erectile pills that work
erectile dysfunction remedies http://86x.org/home.php?mod=space&uid=1980778&do=profile&from=space
อ้างอิง
Bobbylap
0 #833 Bobbylap 2566-05-16 23:56
erectile exercises best drugs for ed : https://wallsawadar.zombeek.cz/#
erectile malfunction buy erectile dysfunction pills
erectile vitimans https://farawaykingdom.net/2023/02/28/are-you-embarrassed-by-your-online-pharmacy-skills-here%c2%92s-what-to-do/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #832 Bobbylap 2566-05-15 23:40
erectile issues is erectile dysfunction genetic : https://worldtaxi.org/2023/02/25/the-one-thing-to-do-for-canadian-pharmacies/#
erectile remedies solutions to erectile dysfunction
erectile dysfunction drugs https://dgtss.gouv.sn/fr/content/every-little-thing-you-wanted-learn-about-online-medicine-buy-and-have-been-afraid-ask
อ้างอิง
Bobbylap
0 #831 Bobbylap 2566-05-15 01:52
erectile injection video help with erectile dysfunction : https://www.breakoursilence.com/community/profile/carolynuik/#
cheapest erectile dysfunction erectile pills gas station
can erectile dysfunction be psychological https://nienalo.strikingly.com/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #830 Bobbylap 2566-05-14 17:24
is erectile dysfunction treatable erectile booster method pdf : https://yazdkhodro.ir/author/kevinledes/#
erectile medication where to purchase erectile medicine for men
best erectile dysfunction medication http://www.wirsindfoto.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=326396
อ้างอิง
Bobbylap
0 #829 Bobbylap 2566-05-14 09:22
erectile aid device erectile dysfunction in men : https://www.unitenplay.com/forums/users/staceyhutc/#
icd 10 erectile dysfunction buy erectile dysfunction pills online
top erectile pills https://www.cotizaciondemetales.com/foro/forums/users/sophiabrer/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #828 Bobbylap 2566-05-14 01:30
buy erectile dysfunction meds online herbs for erectile dysfunction : https://www.laojintuan.com/space-uid-127705.html#
erectile over the counter products best erectile pills
order erectile dysfunction pills https://oglaszam.pl/author/ujuemanuel/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #827 Bobbylap 2566-05-13 17:33
erectile cream for me erectile vacuum pump video : http://www.wirsindfoto.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=326396#
erectile hardening cream erectile over the counter products
erectile pills without a doctor prescription https://bizzultz.com/component/k2/itemlist/user/46471-canadianpharmaceuticalsonlinereviewsguide
อ้างอิง
Bobbylap
0 #826 Bobbylap 2566-05-13 03:49
erectile vit e best erectile dysfunction medication : https://www.carhubsales.com.au/user/profile/1177795#
buy erectile dysfunction pills buy erectile dysfunction pills online
is erectile dysfunction genetic https://plancaticam.estranky.cz/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #825 Bobbylap 2566-05-12 19:47
does erectile dysfunction get better cheap ed drugs : https://eu.4gameforum.com/members/1189354/#
erectile issues after heart attack erectile pills canada
erectile organ https://clicavisos.com.ar/author/erniepmsiw/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #824 Bobbylap 2566-05-12 11:39
erectile rings ed drugs generic : https://umaco.de/to-ensure-that-you-to-be-successful-in-online-order-medicine-listed-below-are-5-invaluable-things-to-know/#
erectile doctor memphis tn erectile dysfunction symptoms
erectile cherries https://towyardcars.com/author/ignaciomcc/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #823 Bobbylap 2566-05-12 03:44
erectile vacuum pump demonstration ed drugs list : https://plancaticam.estranky.cz/#
can erectile dysfunction be mental buy erectile dysfunction pills online
yoga for erectile dysfunction https://yazdkhodro.ir/author/kevinledes/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #822 Bobbylap 2566-05-11 19:42
best erectile vacuum pump buy erectile dysfunction medications online : https://www.gaycn.top/home.php?mod=space&uid=946372&do=profile#
does erectile dysfunction ever go away erectile dysfunction when viagra doesn t work
how erectile dysfunction affects reproduction http://contractorsadvisor.net/forums/users/issacbrode/edit/?updated=true/users/issacbrode/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #821 Bobbylap 2566-05-11 11:33
fast erectile repair erectile health news : https://gravesales.com/author/serenakenn/#
best erectile dysfunction buy erectile dysfunction medications online
botox for erectile dysfunction https://challonge.com/afersparun
อ้างอิง
Bobbylap
0 #820 Bobbylap 2566-05-11 03:23
erectile function after prostate cancer buy erectile dysfunction pills online india : https://oglaszam.pl/author/ujuemanuel/#
erectile dysfunction exercises erectile pills without a doctor prescription
best erectile medication http://aupa1913.org/actualidad/foro/profile/pablobarnh/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #819 Bobbylap 2566-05-10 19:22
erectile creams for men erectile specialist : http://www.wirsindfoto.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=326396#
men with erectile dysfunction erectile shockwave
erectile curve https://www.laojintuan.com/space-uid-127705.html
อ้างอิง
Bobbylap
0 #818 Bobbylap 2566-05-10 14:49
erectile dysfunction exercises erectile pills canada : https://bizzultz.com/component/k2/itemlist/user/46471-canadianpharmaceuticalsonlinereviewsguide#
erectile clinic tulsa ok ed drugs over the counter
is erectile dysfunction a disability https://electricalcars.net/index.php?qa=326752&qa_1=why-online-pharmacies-succeeds
อ้างอิง
Bobbylap
0 #817 Bobbylap 2566-05-10 07:13
erectile icd 10 is erectile dysfunction a disability : https://www.sitiosecuador.com/author/yaniraxwq/#
discount erectile dysfunction what erectile funtion meds work the best
buy erectile dysfunction pills https://www.reliabilityextranet.com/forums/users/ezekielmac/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #816 Bobbylap 2566-05-09 22:57
erectile chambers buy erectile dysfunction meds online : https://plancaticam.estranky.cz/#
erectile therapy jordan erectile pills
erectile injection therapy plan https://www.icsp-hyderabad.com/forums/users/blpedmundz/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #815 Bobbylap 2566-05-09 14:05
does erectile dysfunction affect desire is erectile dysfunction secondary to ptsd : https://www.hirainst.com/members/alyciakzw/#
erectile device cheapest ed drugs
does erectile disfunction affect mastarbation https://www.bgaudio.org/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Morganbumq
อ้างอิง
Bobbylap
0 #814 Bobbylap 2566-05-09 06:16
are erectile disorder coverage under aca erectile pills sample : https://www.buy1on1.com/user/profile/2156385#
erectile stimulation treatment top erectile dysfunction pills
erectile dysfunction pills https://doska.philatelie.ru/author/vilmacluca/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #813 Bobbylap 2566-05-08 22:19
erectile treatment best erectile dysfunction medication : https://www.breakoursilence.com/community/profile/carolynuik/#
causes of erectile dysfunction help with erectile dysfunction
erectile pain after peyronie s surgery https://www.gaycn.top/home.php?mod=space&uid=946372&do=profile
อ้างอิง
Bobbylap
0 #812 Bobbylap 2566-05-08 14:56
erectile deformity erectile pills over the counter : https://www.sex8.zone/home.php?mod=space&uid=7340985&do=profile#
erectile bands erectile food
erectile disorder symptoms https://500px.com/p/stofovinin/?view=groups
อ้างอิง
Bobbylap
0 #811 Bobbylap 2566-05-08 07:07
why erectile dysfunction happens erectile rehabilitation : https://towyardcars.com/author/ignaciomcc/#
erectile jelly buy erectile dysfunction pills
erectile treatment https://challonge.com/afersparun
อ้างอิง
Bobbylap
0 #810 Bobbylap 2566-05-07 21:38
erectile disorder icd 10 best drugs for ed : http://86x.org/home.php?mod=space&uid=1980778&do=profile&from=space#
erectile medicine new zealand silvasta muse for erectile dysfunction
discount erectile dysfunction medications http://7pdf.ir/unknown-facts-about-pharmacy-uk-made-known/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #809 Bobbylap 2566-05-07 12:59
does erectile dysfunction go away herbs for erectile dysfunction : https://www.hirainst.com/members/alyciakzw/#
erectile shockwave solutions erectile dysfunction
do erectile pills permanently increase size https://www.pcseaz.com/home.php?mod=space&uid=234929&do=profile
อ้างอิง
Bobbylap
0 #808 Bobbylap 2566-05-07 04:35
can erectile dysfunction go away erectile meds : https://www.carhubsales.com.au/user/profile/1177795#
do erectile pills permanently increase size help with erectile dysfunction
erectile aids for men https://www.breakoursilence.com/community/profile/carolynuik/
อ้างอิง
Bobbylap
0 #807 Bobbylap 2566-05-06 20:24
erectile pills without a doctor prescription erectile enhancement pills : http://allstamps.ru/author/aldavanzet/#
erectile home remedy help with erectile dysfunction
erectile strength https://www.fastsell.co.za/user/profile/8706
อ้างอิง
Bobbylap
0 #806 Bobbylap 2566-05-06 11:53
erectile stimulator help with erectile dysfunction : http://allstamps.ru/author/aldavanzet/#
erectile performance cheap ed drugs
erectile dysfunction clinic https://scppfussball.de/forums/users/roystillin
อ้างอิง
Bobbylap
0 #805 Bobbylap 2566-05-06 03:40
erectile medication over the counter erectile incontinence : https://forum.veriagi.com/profile.php?id=3186327#
erectile shockwave can erectile dysfunction be psychological
which erectile dysfunction drug is best https://www.sitiosecuador.com/author/yaniraxwq/
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault