หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1536

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 


   1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
     2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และ การคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน
     3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
     4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียนสร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
     5. เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดี
     6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
     7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
     8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค เร่งรัด การกระจายอำนาจและความรับผิด ชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
     9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่
     10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษา นำการแก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
     11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียน ขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

          เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีสมรรถนะ ตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความยั่งยืนของความรู้ของผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา นี้ขึ้น

 2. วัตถุประสงค์

     2.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
     2.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน
     2.3 เพื่อพัฒนาระบบคลังสมองทางวิชาการของสถานศึกษา
     2.4 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ

 3. เป้าหมาย
         3.1 ด้านปริมาณ         
              3.1.1 ได้รับสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ
              3.1.2 ได้ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนที่มีความสะดวก รวดเร็ว จำนวน 1 ระบบ
              3.1.3 ได้ระบบคลังสมองทางวิชาการ จำนวน 1 ระบบ
              3.1.4 ได้ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ
         3.2 ด้านคุณภาพ
              3.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการประเมินแนวใหม่
              3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับสูงขึ้น
              3.2.3 ครูและนักเรียนมีผลงานในรูปแบบดิจิทัล
              3.2.4 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4. การดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1
2

3
4
5
6

สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น ของสถานศึกษา
สถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินทางเลือก ในการแก้ไข ปัญหา ตามสภาพจริงของโรงเรียน
ดำเนินการอบรม การใช้งานระบบ
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดำเนินการติดตั้งปรับปรุงระบบ
ประเมินผล กำกับ ติดตาม

พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน  2561
มิถุนายน 2561
กันยายน 2561/ มีนาคม 2562

นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา
และคณะ

5. งบประมาณ

          ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของสถานศึกษา จำนวน  57,000  บาท

 กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบประมาณ

ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ 1 สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ ประเมินทางเลือก ในการแก้ไข ปัญหา ตามสภาพจริงของโรงเรียน

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการอบรม การใช้งานระบบ
5.1 การประชุมอบรมการใช้งานระบบ EdNet-Oms
5.2 การอบรมการใช้งานระบบ smss
5.3 การอบรมการจัดทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครู
5.4 การอบรมการจัดทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน
5.5 การอบรมการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับครู
5.6 การอบรมการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับนักเรียน

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

-

-

-

57,000

-

กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการติดตั้งปรับปรุงระบบ

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล กำกับ ติดตาม

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

57,000

-

6. การวัดและประเมินผล

ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัด

เครื่องมือ

1.

ร้อยละของคะแนนค่าพัฒนาการผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตรวจนับ

 

แบบประเมินพัฒนาการ

ข้อสอบ

2

ร้อยละนักเรียนที่มีความพึงพอใจการใช้งานระบบคลังสมองทางวิชาการ

สอบถาม

แบบสอบถาม

3

ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจการใช้งานระบบคลังสมองทางวิชาการ

สอบถาม

แบบสอบถาม

4

ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

สอบถาม

แบบสอบถาม

5

ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สอบถาม

แบบสอบถาม

6

ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจการใช้งานระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ

สอบถาม

แบบสอบถาม

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
          7.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
          7.3  สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน มีคลังสมองทางวิชาการ และผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่สมบูรณ์

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault